Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

6 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 17 Февруари 2012г. 11:15ч.

На  20. 02. 2012 г. от  9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ШЕСТО  заседание  на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Попълване състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по общинска собственост и европейски програми и ПК по териториално и селищно устройство и промяна в ръководството на ПК по бюджет и финанси.
Докладва: Председателят на ОбС
2.    Отчет на бюджета на Община Пещера за 2011г.
Докладва: Кметът на общината
3.    Приемане на сборния бюджет на

Община Пещера за 2012година.
Докладва: Кметът на общината
4.    Приемане на Програма За нов стил на управление мандат 2011г.- 2015г. на Община Пещера.
Докладва: Кметът на общината
5.    Текущи.
5.1.    Издаване на Запис на Заповед от Община Пещера в полза на ДФ”Земеделие”–Разплащателна агенция,обезпечаваща авансово плащане по Договор № 13/321/00749  от 23.10.2009г. по мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в с. Радилово”.
Докладва: Кметът на общината
5.2.    Издаване на Запис на Заповед от Община Пещера в полза на ДФ”Земеделие”–Разплащателна агенция,обезпечаваща авансово плащане по Договор № 13/321/00745  от 23.10.2009г. по мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г за Проект:”Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с.КапитанДимитриево,общ.Пещера,  обл.Пазарджик”.
Докладва: Кметът на общината
5.3.    Издаване на Запис на Заповед от Община Пещера в полза на ДФ”Земеделие”–Разплащателна агенция,обезпечаваща авансово плащане по Договор № 13/321/00746  от 23.10.2009г. по мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г за Проект”Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с.Радилово – северна част и с.Капитан Димитриево”.
Докладва: Кметът на общината
5.4.    Издаване на Запис на Заповед от Община Пещера в полза на ДФ”Земеделие”–Разплащателна агенция,обезпечаваща авансово плащане по Договор № 13/321/00747  от 23.10.2009г. по мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г за Проект” проект ”Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с.Радилово – южна част,община Пещера”.
Докладва: Кметът на общината
5.5.    Кандидатстване на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ:BG161РО 001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по приоритетна ос 3: ”Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: ”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на ОПРР.
Докладва: Кметът на общината
5.6.    Учредяване право на строеж на EVNБългария, КЕЦ Пещера върху недвижим имот – публична общинска собственост за изграждане на нов трафопост/тип БКТП/.
Докладва: Кметът на общината
5.7.    Съгласуване на ПУП-ПЗ за УПИ – ІХ-23 в местност „Горна Бялча” в землището на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на общината
5.8.    Одобряване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението и обединяването на имоти № 012232, №012233, №012334, №012335 в местност „Узун Драгасия” в землището на гр.Пещера, с който се образува УПИ І – 012232, 012233, 012334,012335 – жилищно строителство, търговия и услуги.
Докладва: Кметът на общината
5.9.    Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе за линеен обект – ел.кабел – ниско напрежение, от КРШ -1 от изв.”3” на БКТП „Синия Кайнак” до УПИ І – 012232, 012233, 012334,012335 – жилищно строителство, търговия и услуги в местност „Узун Драгасия” в землището на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на общината
5.10.    Предоставяне на Поземлен имот с № 043174, находящ се в местността „Полето”, землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Мария Стоименова Димитрова.
Докладва: Кметът на общината
5.11.    Прекратяване на съсобственост върху УПИ – ХV- 2798 ОбНС, кв.206 по ПУП на гр.Пещера между Община Пещера и Ахмед Мустафов Бабеклиев и Исмие Алишева Бабеклиева.
Докладва: Кметът на общината

 

5.12.    Промяна начина на трайно ползване на Поземлен имот № 014118, находящ се в местността „Войника”, землище на гр.Пещера
Докладва: Кметът на общината
5.13.    Отмяна на Решение № 761/29.07.2011г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Кметът на общината
5.14.    Промяна предназначението на УПИ ІІ – обществено обслужване в кв.193А по ПУП на гр.Пещера ведно с ІІ-рия етаж на построената в него масивна двуетажна сграда.
Докладва: Кметът на общината
5.15.    Приемане план за защита при бедствия на Община Пещера.
Докладва: Кметът на общината
5.16.    Промяна на административния адрес на Общинско радио – Пещера.
Докладва: Кметът на общината
5.17.    Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пещера.
Докладва: Председателят на ОбС
5.18.    Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в Община Пещера.
Докладва: Кметът на общината
5.19.    Актуализиране съставите на: Местна комисия за обществен ред и сигурност и Местния консултативен съвет за взаимодествие при охрана на горите и дивеча в Община Пещера.
Докладва: Кметът на общината
6.   Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069