Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на конкурс Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Февруари 2012г. 13:33ч.

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 132/ 21.02.2012г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ИНТЕГРАЦИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМИ” към Община Пещера

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
•    Изисквана минимална степен на образование –  бакалавър
•    Професионален опит – 5 години
или минимален ранг – ІІІ младши
•    Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 363 лв.
•    Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: едно

ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на дирекцията. Съдейства за планирането и осъществяване стратегията на общината за регионално развитие чрез привличане на средства и реализация на жизнено важни и приоритетни инфраструктурни, икономически и социални проекти, както и в областта на екологията, образованието, културата и спорта в Община Пещера.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
-        решаване на тест
-        интервю

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:
-    Заявление за участие в конкурс по образец /чл. 17, ал.1 от НПКДС/;
- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, от област  - област на  висше образование – област от Класификатора на областите на висше образование – педагогически, социални и стопански науки, с професионално направление –  администрация и управление, и педагогика.
-    Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит
-    Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е  осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС/;
-    Автобиография
-    Удостоверение/сертификати/ за допълнителни квалификации, компютърна грамотност.

V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят  всеки работен ден от 8,30   до  17,00 ч.  в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, в срок - 10 дневен срок от публикуване на обявлението.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.

За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069