Събота, 23 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 02 Април 2012г. 09:27ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
1.Процедура за провеждане на публичeн търг с явно наддаване  за  продажба на имоти  – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот № 012005, частна общинска собственост, находящ се  в местността  «Узун Драгасия», землище на гр. Пещера, Община Пещера  с площ  от 0,235 дка.,с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, без административен адрес, при начална тръжна цена – 317 лв., без ДДС, платима в левове.
1.2. УПИ І /едно римско/  – «ВКС-ЕООД» в  кв. 74 /седемдесет и четири/ по ПУП на гр. Пещера с площ 1 498.00 кв. м. /хиляда четиристотин деветдесет и осем кв.м./, с административен адрес: гр. Пещера, ул.”Освобождение” № 1, при начална тръжна цена  - 165 000 (сто шесдесет и пет хиляди) лева без ДДС, платима в левове.
2.  Дата, час и място за провеждане на търга – 24.04.2012 г., стая № 5, I етаж на общинска администрация, от 14.00 часа .
3. Документи за участие в търга:
3.1. Заявление за участие по образец;
3.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.
3.3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;
3.4. Документ за закупени тръжни книжа;
3.5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица
- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.
3.6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).
3.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.
3.8. Удостоверение от отдел ‘‘Местни приходи’’ към Община Пещера за липса на задължения;
3.9 Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Изискванията по точка 3.2 и 3.6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 3.2 и 3.6.
4. Тръжна документация може да се закупи до 17:00 ч. на 18.04. 2012 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплащане на  сума от:
-  20 лева за Поземлен имот № 012005 ;
- 100 лева за УПИ І /едно римско/  – «ВКС-ЕООД» в  кв. 74.
5. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търговете, ведно с другите документи посочени в т. 3 е до 17.00 ч. на 23.04. 2012 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
6. Депозитната  вноска  за участие в търга е :
-  в размер на 31,70 лв. за Поземлен имот № 012005 в местността  «Узун Драгасия», землище на гр. Пещера вносим  по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF  в “Общинска банка” АД, офис Пещера или в касата на Община Пещера, стая №1 на втория етаж до 17.00 часа  на 23.04. 2012 г.
- в размер на 16 500 лв. за УПИ І /едно римско/  – «ВКС-ЕООД» в  кв. 74 вносим  по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF  в “Общинска банка” АД, офис Пещера до 17.00 часа  на 23.04. 2012 г.
7.Стъпка за наддаване :
-  в размер на 15 лв. за Поземлен имот № 012005 в местността  «Узун Драгасия»,  
-  в размер на 8 000 лв. за УПИ І /едно римско/  – «ВКС-ЕООД» в  кв. 74.        
8. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за  закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №17,първи етаж на Общинска администрация от 10.00 до 12.00 часа.
9. Договор за продажба със спечелил участник ще се сключи в 30 дневен срок считано от датата на връчване на заповедта, с която се обявява за спечелил и след плащане по банков път на достигнатата тръжна продажна цена.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069