Събота, 10 Дек 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

9 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 19 Април 2012г. 14:50ч.

Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДЕВЕТО заседание  на Общински съвет,  което ще се проведе на  27.04. 2012 г. от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет за дейността на МБАЛ ”Проф.Димитър Ранев” ООД и

„Медицински център” ООД гр.Пещера.
Докладва: Управителят на МБАЛ ”Проф. Д.Ранев” и
„Медицински център”– ООД гр.Пещера
2.    Отчет за икономическите резултати от дейността на “ВКС” ЕООД гр.Пещера за 2011 година.
Докладва: Управителят на «ВКС» ЕООД гр.Пещера
3.    Отчет за икономическите резултати от дейността на ОП”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” за 2011г.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.    Отчет за икономическите резултати от  дейността на „ОП Паркинги и пазари” за 2011г.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.    Отчет за икономическите резултати дейността на ОП”Обредни дейности” за 2011г.
Докладва: Кметът на Oбщината
6.    Отчет по изпълнение на плана за развитие на  социалните услуги за 2011г. и Приемане План за развитие на социалните услуги на Община Пещера  за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

 

7.    Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2011г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето -2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината


8.    Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
9.    Текущи.

9.1.    Предоставяне на имот – частна общинска собственост на Районно управление „Полиция” – Пещера за безсрочно и безвъзмездно  управление.
Докладва: Кметът на Oбщината
9.2.    Отмяна на Решение № 91/20.02.2012г.на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
9.3.    Промяна предназначението на УПИ ІІ – обществено обслужване в кв.193 А по ПУП на гр.Пещера ведно с ІІ – рия етаж на построената в него           масивна двуетажна сграда.
Докладва: Кметът на Oбщината
9.4.    Предложение за ЧИ на ПУП – ПР за изменение регулационните граници на УПИ – VІІ – Търговия и услуги, кв.120 по плана на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.5.    Одобряване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 016033 и за ПИ № 016038 в местност „Сухия Дъбовик” по КВС на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
9.6.    Приемане на оценка и продажба на Недвижим имотг – частна общинска собственост - № 000432, находящ се в местността „Песо поле”, землище на с. Радилово.
Докладва: Кметът на Oбщината
9.7.    Отмяна на Решение № 83/20.02.2012г. на Общински съвет –Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

10.    Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069