Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 14 Юни 2012г. 10:13ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места
(Приета с Решение №546/27.05.1999г., изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г., Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г., Решение №639/29.06.2007г., доп. с Решение №198/31.10.2008г, Решение №311/30.04.2009г. на Общински съвет гр.Пещера)


Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места:
Причини, които налагат приемането:
С Решение №546/27.05.1999 г. е приета Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места, която впоследствие е изменяна и допълване с 14 решения на Общински съвет Пещера. Независимо от направените промени, при извършения преглед на текстовете на наредбата се установи, че съществуващата регламентация не отразява в достатъчна степен настъпилите промени в обществените отношения, както и промените в действащото законодателство на Република България и други нормативни актове, които са приети от Общински съвет Пещера. Това наложи изготвяне на проект за изменение и допълнение на цитираната наредба.
Целите, които се поставят:

-    привеждане на нормативния акт в съответствие с обществените отношения;
-    актуализиране съобразно действащото законодателство на Република България и нормативни актове на Общински съвет Пещера;
-    създаване на по-точна регламентация свързана с опазване на обществения ред, чистотата, условията и реда за осъществяване на  специализираната закрила на деца на обществени места, опазване на околната среда, поддържане на чистотата, ландшафта, строителството и осигуряване на почивката на курорта „Св.Константин”;
-    регламентиране на взаимодействието между служителите на Община Пещера и РУП Пещера при установяване на нарушенията;
-    засилване на ефекта на персонална и генерална превенция чрез завишаване на минималния резмер административното наказание глоба, както и регламентиране на наказанието имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица;

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането:

подобряване на обществения ред и чистота на територията на община Пещера.

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места.
Изменя Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места както следва:
§1. Чл.2, ал.2 придобива следното съдържание:
„Чл.2, ал.2 Извършването на частна охранителна дейност, касаеща имущество на Община Пещера се извършва след провеждане на процедура по реда на ЗОП”.
§2. Чл.5, т.2 се изменя и допълва със следното съдържание:
„т.2. Използването не по предназначението им и повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки, улични и паркови осветителни тела, скулптурно-декоративни елементи, паркови и архитектурни елементи, детски съоръжения, заслоните по спирките на обществения транспорт, спортни съоръжения, съдове за смет, обществени чешми, противопожарни съоръжения, пътни знаци, табели, указатели,  светофари и др.”
§3. Създава се нова т.4 към чл.5 със следното съдържание:
„т.4. Къпане, плуване и ползване на плавателни съдове във водното огледало на централен градски парк и неохраняеми водни площи, както и къпане и плуване в градските фонтани.”
§4 Създава се нова т.5 към чл.5 със следното съдържание:
„т.5. Употребата на алкохол и други упойващи вещества на територията на парковете и другите озеленени площи за обществено ползване на територията на община Пещера.
§5 Създава се нова т.6 към чл.5 със следното съдържание:
„т.6. Писането и драскането по стени, витрини и др., поставянето на плакати, обяви, реклами, транспаранти, некролози и др. материали, извън определените за това места, освен за обекти – частна собственост, когато поставянето се извършва със съгласието на собственика.
§6 Създава се нова т.7 към чл.5 със следното съдържание:
„т.7. Късането повреждането на обяви, реклами, транспаранти, некролози, както и др. материали, поставени на определените за това места.  
§7 Създава се нова т.8 към чл.5 със следното съдържание:
„т.8. Просията на обществени места.”
§8 Създава се нова т.9 към чл.5 със следното съдържание:
„т.9. Събарянето, повреждането и оскверняването на паметници, паметни плочи и скулптури.”
§9 Създава се нова т.10 към чл.5 със следното съдържание:
„т.10. Организирането и провеждането на политически, синдикални, религиозни, спортни и др. мероприятия на обществени места без писмено уведомяване до кмета на общината или кметството (съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите). Уведомяването се извършва в срок не по-малък от 48 часа преди провеждането мероприятието. В случай, че уведомяването е направено до кмета на кметството, той незабавно изпраща полученото искане до кмета на Община Пещера.”
§10 Чл.6а, ал.2 придобива следното съдържание:
„ ал.2. В срок от 40 дни преди произвеждането на изборите местното ръководство (представителят) на политическата партия, коалиция, инициативен комитет внася в касата на общината депозит в размер на 500 лв. като гаранция за почистване на община Пещера от предизборни агитационни материали. В случай, че почистването не се извърши внесения депозит остава в полза на Община Пещера”.
§11 Създава се нова ал.3 на чл.12, със следното съдържание:
„Ал.3. Началникът на РУП – Пещера на всяко тримесечие да изготвя отчет за състоянието на обществения ред, предприетите действия за охрана на общинската собственост и санкционираните лица.
§12 Чл.13 се изменя както следва:
„Чл.13, ал.1 Поддържането на приветлив вид и чистотата на територията на общината се осъществява от Общинско предприятия „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” чрез: метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки, сметосъбиране и сметоизвозване от улиците, площадите, парковете, градините и уличното озеленяване, вътрешнокварталните пространства, спортните и детските площадки, общинския пазар и туристическите обекти.
Ал.2. Чистотата в гробищните паркове на територията на община Пещера се поддържа от
Общинско предприятие „Обредни дейности” и гражданите.
Ал.3. Пътната сигнализация на общинската пътна мрежа се поддържа от Общинско предприятия „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, а пътната сигнализация от републиканската пътна мрежа се поддържа от Изпълнителна агенция „Пътна инфраструктура”.”
§13 Чл.14, т.1 придобива следното съдържание:
„Чл.14. Домоуправителите, собствениците и другите обитатели на жилищни сгради и ръководителите на стопански организации са длъжни да осъществят:
т.1. Разделното събиране и изхвърлянето на смет в осигурените от специализираните фирми съдове за смет от жилищните и производствени помещения.”
§14. Чл.15 придобива следното съдържание:
„Чл.15. Извозването на произвъдствените отпадъци получени в следствие на дейността на стопански организации се извършава по реда на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера, приета от Общински съвет Пещера.”
§15. Чл.20 се отменя.
§16. Чл.21, т.1 придобива следното съдържание:
„т.1. Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените за разделно събиране съдове, на местата където са налични.”
§17. Чл.21, т.4 придобива следното съдържание:
„т.4. Преместването, събарянето, повреждането на съдове за смет и кошчета,
както и табелки, пейки и съоръжения, поставени в градините, парковете, детски и спортни площадки и др. обществени места.
§18. Чл.21, т.11 придобива следното съдържание:
„т.11. Пашуването на животни в паркове, градини, улично озеленяване на населените места и стадионите.
§19. Чл.21, т.12 придобива следното съдържание:
„т.12. Преминаването и превеждането на кучета и селскостопански животни през централната градска част, главните улици, парковете, градините и уличното озеленяване в населените места на община Пещера.
§20. Чл.21, т.13 придобива следното съдържание:
„т.13. Извеждането на кучета без ремък и намордник.”  
§21. Създава се нов чл.21а със следното съдържание:
„Чл.21а. Собствениците на домашни и селскостопански животни са длъжни да събират екскрементите им от улиците и др. обществени места на територията на община Пещера.
§22. Чл.22а, ал.2 придобва следното съдържание:
„ ал.2. Включването в изградената водопроводна мрежа за стопански нужди се извършва след издаване на разрешение от компетентните длъжностни лица на Общинска администрация за гр.Пещера, съответно от кметствата за с.Радилово и с.Капитан Димитриево.”  
§23. Чл.22а, ал.4 придобива следното съдържание:
„Ал.4. Изключването от водопроводната мрежа за стопански нужди се извършава от органите по ал.1 по искане на ползвателя или при констатирано неплащане на таксата в срок.”
§24. Чл.26 придобива следното съдържание:
„Чл.26. Специализираната закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на РУП – Пещера, Дирекция „Социално подпомагане”, Община Пещера, учебните заведения и лечебни заведения за болнична помощ в община Пещера, от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, читалища, както и от организаторите на обществени прояви.
§25. В чл.32, ал.1 думата „кино” се заличава.
§26. В чл.32, ал.2, „РПУ” да се чете „РУП”; „Районна служба за пожарна и аварийна безопасност, Звено Гражданска защита” да се чете: „Районна служба пожарна безопасност и защита на населението”.
§27. В чл.34, т.6 „РПУ” да се чете „РУП”.
§28. В чл.35, т.1 и т.3 „РПУ” да се чете „РУП”.
§29. Чл. 42 се отменя.
§30. Чл.43, т.4 се отменя.
§31. В чл.43, т.9 се допълва думата „намордник”.
§32. В чл.43, т.10 се отменя.
§33. Чл.43, т.12 придобива следното съдържание:
„Чл.43, т.12. Палене на огньове, миене на МПС по алеите и поляните на курорта.”
§34. В чл.43, т.14 думите „пеене, викане, свирене и всякакъв шум” се заменят със „създаването на всякакъв шум”.
§35. В чл.43, т.15 след думата „поляните” се поставя точка, като останалия текст се заличава.
§36. В чл.43, текста на т.17 се заличава.
§37. Чл.44, ал.2 цифрата „20” се заменя с „50”.
§38. В чл.44 се създава нова ал.3 на мястото на отменената с Решение №148/30.11.2000 г.  ал.3 със следното съдържание:
„ал.3. За нарушения на наредбата, извършени от еднолични търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 100 до 2000 лева.
§39. Чл.44, ал.7 придобива следното съдържание:
„ал.7. При повторно извършване на нарушенията по ал.1 и ал.2 се налага глоба в размер от 200 до 500 лева, а на еднолични търговци и юридическите лица имуществена санкция от 200 до 5000 лв. и лишаване от право да упражняват дейността на територията на община Пещера. Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същия вид нарушение, предвидено в наредбата.”
§40. Чл.44, ал.9 се заличава.
§41. Чл.46, ал.1 се допълва с изречение второ: „В случай на установено админ§истративно нарушение се налага наказание обществено порицание.”
§42. Чл.46, ал.2 в края на изречението точката се заменя със запетая и се добавя текста „на които се налага административно наказание глоба съгласно чл.44, ал.1 и ал.2 от наредбата”.
§43. Чл.49 придобива следното съдържание:
„Чл.49. Установяването на нарушенията по настоящата наредба се извършва от служители на РУП и охранителната фирма,  като актовете се съставят от длъжностни лица на Община Пещера, определени със заповед на кмета на Общината, съвместно с органите на РУП.”
§44. Чл.50 придобива следното съдържание:
„Чл.50. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от зам.-кмет на общината, упълномощен със заповед на кмета.”

Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Пещера в писмен вид.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069