Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за изменение на наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 14 Юни 2012г. 15:55ч.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера
(Приета Решение №109/30.05.2008 г.)
Мотиви: За изменение и допълнение на

 Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера:     Причини, които налагат приемането:
С Решение №109/30.05.2008 г. е приета Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера.  При извършения преглед на текстовете на наредбата се установи, че е необходимо да се конкретизира предприятието, което отговаря за поддържането на зелените площи, конкретизиране на понятието зелени площи, актуализация съобразно действащата нормативна уредба, както и внасяне на допълнителна яснота в някои от текстовете на наредбата. Това наложи изготвяне на проект за изменение и допълнение на цитираната наредба.
Целите, които се поставят:
Актуализиране на наредбата съобразно действащата нормативна уредба и обществените отношения свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазването и развитието на зелената система на община Пещера.

 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване на резултатите от дейността по практическото прилагане на наредбата.

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера..    Изменя Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера както следва:
§1. В чл.8, т.3 текста „или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)” да се заличи.
§2. В чл.13 текста  „Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ)” да се замени със „Закона за културното наследство”.
§3. В чл.22, ал.1 текста „над …. %” да се замени с „над нормативно допустимата по Наредба №7/22.12.2003 г. (изд. от МРРБ)”.
§4. В чл.22, ал.5 текста «Министерство на земеделието и горите (МЗГ) да се замени с „Министерство на земеделието и храните” и текста „Националният институт за паметниците на културата (НИПК)” да се замени с „Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)”.
§5. Чл.30, ал.1 изречение първо да придобие следното съдържание:
„чл.30, ал.1 Поддържането на зелените площи се ръководи и осъществява от общинска предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” (ОП „ЧПОИ”).
§6. В чл.30, ал.2 думите „специализираната общинска фирма по озеленяване се заменят със „служители на Общинската администрация”.
§7. Чл.35, ал.2, т.1 след думата „атракции” да се постави точка като останалия текст да се заличи.
§8. Чл.35, ал.2, т.2 текстът да се измени и допълни с думите „паркове, градини, улично озеленяване”
§9. Чл.35, ал.2, т.4 да придобие следното съдържание:
„т.4. ходенето в тревните масиви, паркове, градини, улично озеленяване.”
§10. Чл.35, ал.2, т.7 да придобие следното съдържание:
„т.7.разхождането на свобода и с ремък на домашни животни в паркове, градини, улично озеленяване.”
§11. В чл.37, ал.1 текста „до …. м” се заменят с „до 5 м”.
§12. В чл.39, ал.3 текста „Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ)” да се замени със „ЗКН”.
§13. В чл.45, ал.3 абревиатурата „НИПК” да се замени с „НИНКН”.
§14. В чл.48, ал.2 текста „Националният институт за паметниците на културата (НИПК)” да се замени с „НИНКН”.
§15. Чл.49 думите „специализираната общинска служба по озеленяване” се заменят с ОП „ЧПОИ” и РУП - Пещера.  
§16. Чл.50, ал.2 се заличава.
§17. Чл.52,ал.2,т.2 текстът да придобие следното съдържание:
„т.2.разхожда или пуска на свобода кучета или други домашни животни в паркове, градини, улично озеленяване, поляни, цветни фигури, и детски площадки.”
§18. Чл.52,ал.2,т.3 текстът да придобие следното съдържание:
„т.3.разхожда кучета или други домашни животни в паркове, градини, улично озеленяване или не събира техните екскременти.”
Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Пещера в писмен вид.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069