Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 20 Юни 2012г. 16:04ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр. 42 от 05.06.2012 г. е обнародвано РЕШЕНИЕ № 128 от 27.04.2012 г.на Общински съвет – Пещера.
"На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ ОДОБРЯВА ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/, с който за ПИ № 016038 в местност „Сухия Дъбовик” по КВС на гр.Пещера се образуват и отреждат УПИ І-016038-„за производствени нужди”, УПИ ІІ-016038-„за производствени нужди”, а за ПИ № 016033 и УПИ ІІІ-016033 производствени нужди с устройствена зона – Пп, с нормативно определените показатели съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ  в 14-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват чрез община Пещера пред Административен съд – Пазарджик".

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069