Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

11 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 22 Юни 2012г. 14:02ч.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЕДИНАДЕСЕТО  заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  29. 06. 2012 г. от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация за изпълнение на Програмата за реконстукция и монтаж на пречиствателните съоръжения в «Биовет»АД.
Докладва: Изпълнителен директор на «Биовет»АД
2.    Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за първото шестмесечие на 2012г.
Докладва: Председателят на Общински съвет
3.    Информация за училищната мрежа в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.    Приемане на отчет по изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в Община Пещера 2011-2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.    Текущи.
5.1.    Промяна в Правилник за организацията и дейността на Ообщинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр.Пещера, приет с Решение № 389/30.09.2009г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.2.    Изменение и допълнение в Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.3.    Изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.4.    Създаване на Звено за социални услуги съм Домашен социален патронаж – гр.Пещера, във връзка изготвяне на проектно предложение от Община Пещера и кандидатстване по обявена  процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома"  по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.1."Подкрепа на социалната икономика",  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.5.    Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.6.      Приемане на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.7.    Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР за отпадане предвиждането за паркинг по ул.”Стара крепост” между осови точки 133-135 в кв.17 по плана на гр.Пещера и отреждане урегулиран поземлен имот ІХ – гаражи.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.8.    Приемане на оценка и отдаване под наем на Недвижим имот – частна общинска собственост - № 008019, находящ се в местността „Арпалица” землище на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.9.    Приемане на оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост- № 023051, № 010122, № 012036, № 010042, № 12.305.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.10.     Предоставяне на Поземлен имот с № 023234, находящ се в местността „Църнево”, землище на гр.Пещера и на Поземлен имот № 020168, находящ се в местността „Голяма страна” на наследниците на Иван Георгиев Кьосеиванов.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.11.    Предоставяне на Поземлен имот с № 020166 находящ се в местността „Голяма страна” на наследниците на Петър Иванов Кьосеиванов.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.12.    Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ VІІ, кв.25 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.13.    Изменение на Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет –Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011 -2015г.
Докладва: Стефан Иванчев
Председател на ПК по бюджет и финанси
5.14.    Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Асена Николова Цветкова.
Докладва: Кметът на Oбщината

6. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069