Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 29 Юни 2012г. 13:22ч.

В изпълнение на Решение № 141 от 31.05.2012г. на Общински съвет Пещера и Заповед № 469 от 29.06.2012г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Публични търгове с явно наддаване  за  продажба на имоти  – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот № 240.405, частна общинска собственост, находящ се в масив 240 по плана на новообразуваните имоти на местност „Копривец”, землище на гр. Пещера, код по ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС № 253/15.05.2012г., при граници и съседи на имота: ПИ № 240.365 – друга селскостопанска територия, ПИ № 240.407 – друга селскостопанска територия, ПИ № 240.9523 – улица,  с площ 284.00/двеста осемдесет и четири/кв.м., начин на трайно ползване – други територии, заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 330.00 лв., без ДДС.
1.2 Поземлен имот № 240.407, частна общинска собственост, находящ се в масив 240 по плана на новообразуваните имоти, местност „Копривец”, землище на гр.Пещера, код по ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС № 254/15.05.2012г., при граници и съседи на имота: ПИ № 240.365 – друга селскостопанска територия, ПИ № 240.405 – друга селскостопанска територия, ПИ № 240.9523 – улица, ПИ № 240.361 – друга селскостопанска територия, с площ 376.00/триста седемдесет и шест/кв.м., начин на трайно ползване – други територии, заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 400.00 лв., без ДДС.
1.3. Поземлен имот № 240.401, частна общинска собственост, находящ се в масив 240 по плана на новообразуваните имоти, местност „Копривец”, землище на гр. Пещера, код по ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС № 256/15.05.2012г., при граници и съседи на имота: ПИ № 240.13 – друга селскостопанска територия, ПИ № 240.12 – друга селскостопанска територия, ПИ № 240.9501 – алея, ПИ № 240.11 – друга селскостопанска територия, с площ 437/четиристотин тридесет и седем/кв.м., начин на трайно ползване – други територии, заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 320.00 лв., без ДДС.
1.4. Поземлен имот № 12.311, частна общинска собственост, находящ се в масив 12 по плана на новообразуваните имоти, местност „Узун Драгасия”, землище на гр. Пещера, код по ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС № 258/15.05.2012г., при граници и съседи на имота: ПИ № 12.254 - друга селскостопанска територия, Землищна граница, ПИ № 12.9501 – алея, с площ 228/двеста двадесет и осем/кв.м., начин на трайно ползване – други територии, заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 210.00 лв., без ДДС.
2.  Дата, час и място за провеждане на търговете - 18.07.2012 г., за имот № 240.405 - 14:00 ч., за имот № 240.407 - 14:30 ч., за имот № 240.401 - 15:00 ч. и за имот № 12.311 - 15:30 ч., стая № 5, I етаж на общинска администрация.
3. Цената на тръжната документация за всеки от имотите е 20 лева, с ДДС и може да се закупи до 16:00 ч. на 17.07.2012г. в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера. Крайният срок за подаване на документите за участие в е до 17:00 ч. на 17.07.2012 г. в ОЦУИГ.       
4. Депозитната  вноска  за участие в търга е :
4.1. Депозитът за участие за ПИ № 240.405, частна общинска собственост, находящ се в м. „Копривец” е 33.00 лв.
4.2. Депозитът за участие за ПИ № 240.407, частна общинска собственост, находящ се в м. „Копривец” е 40.00 лв.
4.3. Депозитът за участие за ПИ № 240.401, частна общинска собственост, находящ се в м. „Копривец” е 32.00 лв.
4.4. Депозитът за участие за ПИ № 12.311, частна общинска собственост, находящ се в м. „Узун Драгасия” е 21.00 лв.
Депозитите за участие да се внесат по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF  в “Общинска банка” АД, офис Пещера или в касата на Община Пещера, стая №1 на втория етаж до 17:00 часа на 17.07.2012 г.
5.Стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.
6. Задължителни документи за участие в търговете:
6.1. Заявление за участие по образец;
6.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.
6.3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;
6.4. Документ за закупени тръжни книжа;
6.5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица
- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения като неизправна страна по договор, сключен с Община Пещера.
6.6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).
6.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.
6.8. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на данъчни задължения;
6.9. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Изискванията по точка 6.2 и 6.6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 6.2 и 6.6.
7. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за  закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №17,първи етаж на Общинска администрация от 10.00 до 12.00 часа.
8. Договор за продажба със спечелил участник ще се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069