Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 13 Юли 2012г. 13:49ч.

В изпълнение на Заповед № 495/12.07.2012 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните обекти общинска собственост:
•    Павилион  № 3, публична общинска собственост, находящ се на   „Дъгов мост” в гр.Пещера, с площ от 5,50 кв.м., при начална тръжна наемна цена 74,00 лв. без ДДС, депозит за участие 7 лв.
•    Павилион  № 8, публична общинска собственост, находящ се на   „Дъгов мост” в гр.Пещера, с площ от 7,40 кв.м., при начална тръжна наемна цена 99,00 лв. без ДДС, депозит за участие 10 лв.
•    Монолитен павилион  № 4, частна общинска собственост, находящ се в УПИ I –Пазар,кв.129 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална тръжна наемна цена 156,00 лв. без ДДС, депозит за участие 16 лв.
•    Метален павилион № 11, находящ се на улица с о.т. 551-552, кв.129 по ПУП на гр. Пещера,  с площ от 6,60 кв.м., при начална тръжна  наемна цена  43 лв. без ДДС, депозит за участие 4 лв.
•    Метален павилион № 12, находящ се на улица с о.т. 551-552, кв.129 по ПУП на гр. Пещера,  с площ от 9,00 кв.м., при начална тръжна  наемна цена  58 лв. без ДДС, депозит за участие 6 лв.
•    Метален павилион № 21, находящ се на улица с о.т. 551-552, кв.129 по ПУП на гр. Пещера,  с площ от 10,00 кв.м., при начална тръжна  наемна цена  65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 7 лв.
•    Метален павилион, находящ се на улица с о.т.496-473, кв.110 по ПУП на гр.Пещера, с площ 12 кв.м., при начална тръжна  наемна цена  78,00 лв. без ДДС, депозит за участие 8 лв.

2.Търговете ще се проведат на  7.08.2012 г. от 14 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Пещера, ет.1. Кандидати за участие могат да бъдат само лица, регистрирани по Търговския закон.  
3. Цената  на тръжната документация е невъзстановими 20 лева, с включен ДДС. Утвърдената тръжна документация се закупува до 16 часа на 6.08.2012 г. от Общински център за информация и услуги на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
4. Размерът на депозита за участие в търговете е посочен в т.1 от тази заповед  и следва да се внася до 17 часа на 6.08.2012 г. в касата на Община Пещера-стая № 1 на втория етаж.
5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
6. Документите за участие в търга се подават до 17 часа на 6.08.2012 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
7 .Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
8 . Задължителни документи за участие в търга:
1) Заявление за участие по образец.
2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ.
3) Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).
4) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
5) Документ за внесен депозит за участие в търга.
6) Документ за закупени тръжни книжа.
7) Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
8) Удостоверение от отдел ‘‘Местни приходи’’ към Община Пещера за липса на задължения.
9)Декларации по образец съгласно тръжните документи.
Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т. 8, подточки 2 и 3.
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупени тръжни документи и направена заявка в канцеларията на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” гр.Пещера.
10.Договор за наем със спечелилия участник се сключва в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която е обявен за спечелил.
11.Допълнителна информация може да се получи на телефона на ОП „Паркинги и пазари”: 0350/65684 или в Община Пещера тел. 0350/62203 вътр.119.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069