Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

12 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 27 Юли 2012г. 07:44ч.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 07. 2012 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за работа с еврофондовете за периода януари – юни 2012г.

Докладва: Кметът на Oбщината

2. Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.

Докладва: Кметът на Oбщината

3. Отчет за проведените обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода януари – юни 2012г.

Докладва: Кметът на Oбщината

4. Текущи.

4.1. Одобряване на организационно – функционалната структура на Общинска администрация – Пещера, считано от 01.08.2012г.

Докладва: Кметът на Oбщината

4.2. Промяна щата на Общинско предприятие «Чистота и поддържане на общинската инфраструктура» - гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

4.3. Допълнение на Годишен план за паша за стопанската 2012г., приет с Решение № 147/31.05.2012г. на Общински съвет – Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

4.4. Одобряване на Проект за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ І – 420006, винарска изба и производство на високоалкохолни напитки в м. «Песо поле» в землището на с.Радилово, Община Пещера – бивш Стопански двор.

Докладва: Кметът на Oбщината

4.5. Даване на съгласие за право на прокарване през полски път – публична общинска собственост на ел.трасе – 1 кW и водоснабдяване от съществуваш водопровод за обслужване на УПИ – ХХVІ-8- Търговия и услуги, местност „Узун драгасия" по КВС на гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

4.6. Предоставяне на Поземлен имот с № 064084 находящ се в местонстта «Аланчал», землище на с. Капитан Димитриево на наследниците на Гайтана Иванова Мутафчиева.

Докладва: Кметът на Oбщината

4.7. Приемане на оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост - № 000010 в м. «Герена» землище на с.Капитан Димитриево, № 240.125 в м. «Копривец», № 12.23 в м. «Узун драгасия», № 0100067 в м. «Долна бялча», землище на гр. Пещера и № 178007 в м. « Джурковец» землище на с. Радилово.

Докладва: Кметът на Oбщината

4.8. Отказ за изкупуване на част от имот пл.№ 2562, участващ в УПИ – ІV – 2562, 2563, 2564, кв.205 по ПУП на гр. Пещера предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост.

Докладва: Кметът на Oбщината

4.9. Допълване на Решение № 156/29.06.2012г. за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистота и специализирана закрила на деца на обществени места.

Докладва: Кметът на Oбщината

4.10. Отмяна на Решение № 143/31.05.2012г. на Общински съвет – Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

5. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069