Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обяви за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 10 Август 2012г. 11:04ч.

В изпълнение на Решения №,№ 162,163 от 29.06.2012г. и Решение №131/27.04.2012г. на Общински съвет Пещера и Заповед № 564 от 08.08.2012г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния имот – частна общинска собственост:

- Поземлен имот №008019, частна общинска собственост, находящ се в местността „Арпалица", землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №249/05.04.2012г., с площ 50.530 дка/петдесет дка и петстотин и тридесет кв.м./, с начин на трайно ползване – гора в земеделски земи, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници и съседи на имота: ПИ №009001-временно неизползвана нива, ПИ №009002-ерозирана нива, ПИ №009074-птицеферма, ПИ №002051-пасище с храсти, ПИ №002054-полски път, ПИ №002053-пасище с храсти, ПИ №008031-нива, ПИ №008017-нива, ПИ №008016-нива, ПИ №008020-нива, ПИ №008027-нива, ПИ №008020-нива, ПИ №008021-полски път, при начална тръжна цена в размер на 1 010.00 лв./годишно/, без ДДС.

IІ. Публичeн търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I /едно римско/ - „ВКС" - ЕООД в кв.74/седемдесет и четири/ по ПУП на гр. Пещера, община Пещера, с административен адрес: ул. „Освобождение" №1, актуван с АОС № 113/15.11.2011г., с площ 1,498 кв.м. /един декар и четиристотин деветдесет и осем кв.м./, при граници и съседи: север-улица с о.т.132-351, изток-УПИ-III-жилищно строителство, търговия, услуги и офиси и УПИ-IV-жилищно строителство, търговска дейност, услуги и офиси, юг-улица с ос.т. 130-131, запад-УПИ-II-търговия, жилищно строителство, при начална тръжна цена в размер на 132 000 лв., без ДДС.

2. Поземлен имот №023051, частна общинска собственост, находящ се в местността „Църнево", землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №260/06.06.2012г., с площ 19.451 дка/деветнадесет декара и четиристотин и петдесет и един кв.м./, с начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №023083-пасище, мера, ПИ №023052-друга селскостопанска територия, ПИ №232011-дървопроизводителна площ, ПИ №023154-ливада, ПИ №232011- дървопроизводителна площ, ПИ №023153-ливада, ПИ№023050-гора в земеделски земи, с начин на трайно ползване-ливада, при начална тръжна цена в размер на 10 000.00 лв., без ДДС.

3. Поземлен имот №010122, частна общинска собственост, находящ се в местността „Долна бялча", землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС№262/06.06.2012г., с площ 0.547 дка/нула дка петстотин четиридесет и седем кв.м./, с начин на трайно ползване- ливада, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №010060-ливада, ПИ №010040-друга селскостопанска територия, ПИ №010123-ливада, ПИ №010042-друга селскостопанска територия, при начална тръжна цена в размер на 650.00 лв., без ДДС.

4. Поземлен имот №012036, частна общинска собственост, находящ се в местността „Узун драгасия", землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №263/06.06.2012г., с площ 0.352 дка/нула дка триста петдесет и два кв.м./, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници и съседи на имота: ПИ №012021-нива, ПИ №012037-нива, ПИ №012035-скала, при начална тръжна цена в размер на 450.00 лв., без ДДС.

5. Поземлен имот №010042, частна общинска собственост, находящ се в местността „Долна бялча", землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №265/13.06.2012г., с площ 1.073 дка/един дка и седемдесет и три кв.м./, с начин на трайно ползване-друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №010041-дере, овраг, яма, ПИ №010123-ливада, ПИ №010122-ливада, ПИ №010060-ливада, ПИ №010047-ливада, ПИ №010044-ливада, ПИ №010043-ливада, при начална тръжна цена в размер на 1 200 лв., без ДДС.

6. Поземлен имот №12.305, частна общинска собственост, находящ се в масив12 по плана на новообразуваните имоти за местността „Узун драгасия", землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №259/06.06.2012г., с площ 0.522 дка/нула дка петстотин двадесет и два кв.м./, с начин на трайно ползване-други територии заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: Землищна граница, ПИ №12.9504-алея, ПИ №12.256-друга селскостопанска територия, при начална тръжна цена в размер на 550.00 лв., без ДДС.

III. Дата, място и часове за провеждане на търговете - 28.08.2012г., стая № 5, I етаж на общинска администрация :

- от 10:00ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №008019 в м.„Арпалица",

- от 10:30ч. за търг за продажба на недвижим имот УПИ I - „ВКС" - ЕООД в кв.74 по ПУП на гр. Пещера,

- от 11:00ч. за търг за продажба на ПИ №023051 в м. „Църнево",

- от 14:00ч. за търг за продажба на ПИ №010122 в м. „Долна бялча",

- от 14:30ч. за търг за продажба на ПИ №012036 в м. „Узун драгасия",

- от 15:00ч. за търг за продажба на ПИ №010042 в м. „Долна бялча",

- от 15:30ч. за търг за продажба на ПИ № 12.305 в м. „Узун драгасия"

IV. Тръжната документация може да се закупи в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера до 16:00 ч. на 27.08.2012г. както следва:

1. За отдаване под наем на Поземлен имот №008019 в м. „Арпалица" - 20.00 лв.

2. За продажба на:

- УПИ I - „ВКС" - ЕООД в кв. 74 по ПУП на гр. Пещера - 50.00 лв.,

- ПИ №023051 в м. „Църнево" - 30.00 лв.

- ПИ №010122 в м. „Долна бялча" - 30.00 лв.

- ПИ №012036 в м. „Узун драгасия" - 30.00 лв.

- ПИ №010042 в м. „Долна бялча" - 30.00 лв.

- ПИ № 12.305 в м. „Узун драгасия" - 30.00 лв.

Крайният срок за подаване на документите за участие в е до 17:00 ч. на 27.08.2012 г. в ОЦУИГ.

V. Депозитната вноска за участие в търга :

1. За отдаване под наем на ПИ №008019, находящ се в м. „Арпалица" е 101 лв.

2. За продажба на:

- УПИ I - „ВКС" - ЕООД в кв. 74 по ПУП на гр. Пещера е 13 200 лв.

- ПИ №023051, находящ се в м. „Църнево" е 1 000 лв.

- ПИ №010122, находящ се в м. „Долна бялча" е 65 лв.

- ПИ №012036, находящ се в м. „Узун драгасия" е 45 лв.

- ПИ №010042, находящ се в м. „Долна бялча" е 120 лв.

- ПИ № 12.305, находящ се в м. „Узун драгасия" е 55 лв.

Депозитите за участие в търговете, да се внесат до 17:00ч. на 27.08.2012г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по сметка IBAN – BG 87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка" АД, офис Пещера.

VI.Стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.

VII. Задължителни документи за участие в търговете:

1. Заявление за участие по образец;

2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.

3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;

4. Документ за закупени тръжни книжа;

5. Декларации по образец:

- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица

- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения като неизправна страна по договор, сключен с Община Пещера.

6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).

7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.

8. Удостоверение от отдел „Местни приходи" към Община Пещера за липса на данъчни задължения;

9. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

Изискванията по точка 2 и 6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 2 и 6.

VIII. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №17,първи етаж на Общинска администрация от 10.00 до 12.00 часа.

IX. Договор за продажба със спечелил участник ще се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069