Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

13 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Август 2012г. 14:10ч.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИНАДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  31. 08. 2012 г. от  15. 00 часа в заседателна зала на хотел „Даф Транс” – летовище „Свети Константин” с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Приемане на плана и отчета на сборния бюджет на Община Пещера към 30.06.2012година.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Промени на бюджета и разчета за капиталови разходи за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за новата учебна 2012/2013 година.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Информация за изпълнение на Общинския план за действие за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2011/2012 година.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.    Текущи.
5.1.    Утвърждаване на паралелки под определения минимален брой ученици съгласно Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена в ОУ»П.Хилендарски» - с.Радилово за учебната 2012/2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.2.    Намаляване на капацитета на Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр.Пещера от 36 на 28 места, считано от 01.07.2012г. и промяна на числения състав на персонала на ДЦВХУ – гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.3.    Одобряване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 010055 в местност „Долна Бялча” по КВС на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.4.    Одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПР за улици с о.т. 301-299 и 301а-301б, между кв.30А и кв.30В и УПИ – VІІ -839 в кв.31 по ПУП плана на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.5.    Одобряване на проект за ПУП –ПРЗ за отреждане на устройствена зона – предимно производствена с обхват – урегулираните поземлени имоти на територията на „Бивш стопански двор кравеферма” и поземлени имоти със сменено предназначение в м.”Долна бялча” в землището на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.6.    Приемане на оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост - № 04069 в местността”Икочово”, № 034021 в местността ”Свети Георги”, №010068 в местността ”Долна бялча”, № 202069 в местността „Курията” в землището на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.7.    Приемане на оценка и продажба на недвижим имот-частна общинска собственост – УПИ ХХІІ-3409, кв.27 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.8.    Отказ на Община Пещера да изкупи имот Магазин за мебели, находящ се в УПИ ІІІ – 1721, кв.114 по плана на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.9.    Одобрение на Споразумение за сътрудничество между Фондация „Глобален информационен дом” и Община Пещера за съвместно кандидатстване и изпълнение на проект по програма, финансирана на основание Меморандум за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г., подписан между Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, като „Държавни донори” и РБългария, като „Държава бенефиниент”.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.10.    Внасяне предложение в Министерски съвет  за   отпускане   на   персонална   пенсия на Сийка Емилова Павлова, Радка Емилова Павлова и Димитър Емилов Павлов.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.11.    Внасяне Декларация в Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие”, Областен  управител, относно структурни промени в общинска служба „Земеделие”- Пещера.
Докладва: Председателят на Общински съвет

6.    Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069