Петък, 19 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

14 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 21 Септември 2012г. 12:54ч.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 09. 2012 г./четвъртък/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Обсъждане и приемане на Споразумение за обществен ред и сигурност между Община Пещера и РУП – Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

2. Текущи.

2.1. Кандидатстване на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 161РО001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ" по приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" на ОПРР.

Докладва: Кметът на Oбщината

2.2. Отмяна на Решение № 192/31.08.2012г. на Общински съвет- Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

2.3. Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти - частна общинска собственост - №04069 в м.»Икочово», №034021 в м. «Свети Георги», №010068 в м.»Долна бялча», №202069 в м.»Курията» в землището на гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

2.4. Приемане на оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост - № 12.301, 039071,042064, 042063, 042062, 011009, 012137, 040071,126026, 030009, 030043, 030030, 030035, 030020, 030042, 030090, 030015 в землището на гр.Пещера и № 051003, 050021 и 050023 в землището на с.Капитан Димитриево.

Докладва: Кметът на Oбщината

2.5. Приемане на оценка и продажба на ПИ № 178007 с площ 0.443 дка, в местността „Джурковец", землище на с.Радилово.

Докладва: Стоян Радин – общински съветник

2.6. Промяна статута на Поземлени имоти № 012079, № 012101, №012102 и № 012103 находящи се в местността „Узун драгасия" землище на гр. Пещера с начин на трайно ползване – храсти от публична в частна общинска собственост.

Докладва: Кметът на Oбщината

2.7. Промяна на статута на Поземлен имот № 007099 в местността „Потока" с начин на трайно ползване – изоставена ливада, от публична в частна общинска собственост.

Докладва: Кметът на Oбщината

2.8. Промяна в групите жилища от наличния жилищен фонд съобразно потребностите на Общината.

Докладва: Кметът на Oбщината

2.9. Отказ на Община Пещера да изкупи имот Механа «Калето», находящ се в УПИ ІІІ – 1721, кв. 114 по плана на гр. Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

2.10. Отказ за изкупуване на част от имот пл.№ 2562, участващ в УПИ –ІV-2562, 2563, 2564, кв.205 по ПУП на гр.Пещера предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост.

Докладва: Кметът на Oбщината

3. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069