Петък, 23 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 24 Септември 2012г. 15:56ч.

В изпълнение на Решение №141/31.05.2012г., Решение №163/29.06.2012г., Решение №180/31.07.2012г. и Решение №198/31.08.2012г. на Общински съвет Пещера и Заповед № 643/21.09.2012г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публичeн търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот № 240.405, частна общинска собственост, находящ се в масив 240 по плана на новообразуваните имоти на местност „Копривец”, землище на гр. Пещера, код по ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС № 253/15.05.2012г., с площ 0,284 дка/нула дка двеста осемдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване-други територии, заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ № 240.365-друга селскостопанска територия, ПИ № 240.407-друга селскостопанска територия, ПИ № 240.9523-улица, при начална тръжна цена в размер на 330.00 лв./триста и тридесет лева/ , без ДДС.

1.2. Поземлен имот №010122, частна общинска собственост, находящ се в местността „Долна бялча”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №262/06.06.2012г., с площ 0.547 дка/нула дка петстотин четиридесет и седем кв.м./, с начин на трайно ползване-ливада, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №010060-ливада, ПИ №010040-друга селскостопанска територия, ПИ №010123-ливада, ПИ №010042-друга селскостопанска територия, при начална тръжна цена в размер на 650.00 лв./шестотин и петдесет лева/, без ДДС.

1.3. Поземлен имот №010042, частна общинска собственост, находящ се в местността „Долна бялча”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №265/13.06.2012г., с площ 1.073 дка/един дка и седемдесет и три кв.м./, начин на трайно ползване-друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №010041-дере, овраг, яма, ПИ №010123-ливада, ПИ №010122-ливада, ПИ №010060-ливада, ПИ №010047-ливада, ПИ №010044-ливада, ПИ №010043-ливада, при начална тръжна цена в размер на 1 200.00 лв./хиляда и двеста лева/, без ДДС.

1.4. Поземлен имот №000010, частна общинска собственост, находящ се в местността „Герена”, землище на с.Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ: 36124, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №266/03.07.2012г., с площ 0.810 дка/нула дка и осемстотин и десет кв.м./, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-пета, при граници и съседи на имота: ПИ № 067017 - друг жилищен терен, ПИ № 000007 - Стопански двор, ПИ № 110001 - полски път, ПИ № 110002 - Стопански двор, ПИ № 000012 - пасище, мера, при начална тръжна цена в размер на 910.00 лв./деветстотин и десет лева/, без ДДС.

1.5. Поземлен имот №240.125, частна общинска собственост, находящ се в масив 240 по плана на новообразуваните имоти за местността „Копривец”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №267/03.07.2012г., с площ 1.320 дка/един дка триста и двадесет кв.м./, начин на трайно ползване-други територии, заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №240.9508 - алея, ПИ № 240.123 - друга селскостопанска територия, ПИ №240.121 - дървета и храсти, ПИ № 240.9536 - алея, ПИ № 240.139 - друга селскостопанска територия, ПИ №240.126 - друга селскостопанска територия, при начална тръжна цена в размер на

1 450.00 лв./хиляда четиристотин и петдесет лева/, без ДДС.

1.6. Поземлен имот №12.23, частна общинска собственост, находящ се в масив 12 по плана на новообразуваните имоти за местността „Узун драгасия”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №268/04.07.2012г., с площ 0.542 дка/нула дка петстотин четиридесет и два кв.м./, начин на трайно ползване-други територии, заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №12.257 - друга селскостопанска територия, ПИ № 12.9504 – алея, Землищна граница, при начална тръжна цена в размер на 650.00 лв./шестотин и петдесет лева/, без ДДС.

1.7. Поземлен имот №010067, частна общинска собственост, находящ се в масив 12 по плана на новообразуваните имоти за местността „Долна бялча”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №269/09.07.2012г., с площ 0.676 дка/нула дка и шестотин седемдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване-ливада, категория на земята при неполивни условия-пета, при граници и съседи на имота: ПИ №010058-ливада, ПИ №010027 – ливада, ПИ №010083 - ливада, ПИ №000002 – път II клас, при начална тръжна цена в размер на 750.00 лв./седемстотин и петдесет лева/, без ДДС.

1.8. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I /едно римско/ - „ВКС” - ЕООД в кв.74/седемдесет и четири/ по ПУП на гр. Пещера, община Пещера, с административен адрес: ул. „Освобождение” №1, актуван с Акт № 113/15.11.2011г. за поправка на АОС №112/09.09.2008г., с площ 1 498 кв.м./хиляда четиристотин деветдесет и осем кв.м./, при граници и съседи: север-улица с о.т.132-351, изток-УПИ-III-жилищно строителство, търговия, услуги и офиси и УПИ-IV-жилищно строителство, търговска дейност, услуги и офиси, юг-улица с о.т. 130-131, запад-УПИ-II-търговия, жилищно строителство, при начална тръжна цена в размер на 105 600 лв./сто и пет хиляди и шестотин лева/, без ДДС.

II. Дата, място и часове за провеждане на търговете - 09.10.2012г., стая № 5, I етаж на общинска администрация :

- от 10.00 ч. за търг за продажба на ПИ № 240.405 в м.„Копривец”,

- от 10.30 ч. за търг за продажба на ПИ № 010122 в м.„Долна бялча”

- от 11.00 ч. за търг за продажба на ПИ № 010042 в м.„Долна бялча”,

- от 11.30 ч. за търг за продажба на ПИ № 000010 в м.„Герена”, землище на с.Капитан Димитриево,

- от 14.00 ч. за търг за продажба на ПИ № 240.125 в м.„Копривец”

- от 14.30 ч. за търг за продажба на ПИ № 12.23 в м.„Узун драгасия”

- от 15.00 ч. за търг за продажба на Поземлен имот №010067 в м. „Долна бялча”,

- от 15.30 ч. за търг за продажба на УПИ I - „ВКС” - ЕООД в кв.74 по ПУП на гр. Пещера, община Пещера, с административен адрес: ул. „Освобождение” №1

III. Тръжната документация може да се закупи в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера до 16:00 ч. на 08.10.2012г. както следва:

- за ПИ №240.405 в м.„Копривец” - 30 лв.,

- за ПИ №010122 в м.„Долна бялча” - 30 лв.

- за ПИ №010042 в м.„Долна бялча” - 30 лв.

- за ПИ №000010 в м.„Герена”, землище на с.Капитан Димитриево - 30 лв.

- за ПИ №240.125 в м.„Копривец” - 30 лв.

- за ПИ № 12.23 в м.„Узун драгасия” - 30 лв.

- за ПИ №010067 в м. „Долна бялча” - 30 лв.,

- за УПИ I - „ВКС” - ЕООД в кв.74, по ПУП на гр. Пещера - 80 лв.

IV. Крайният срок за подаване на документите за участие в е до 17:00 ч. на 08.10.2012 г. в ОЦУИГ.

V. Депозитната вноска за участие в търга :

- за ПИ №240.405 в м.„Копривец” - 33 лв,

- за ПИ №010122 в м.„Долна бялча” - 65 лв

- за ПИ №010042 в м.„Долна бялча”- 120 лв.

- за ПИ №000010 в м.„Герена”, землище на с.Капитан Димитриево - 91 лв.

- за ПИ №240.125 в м.„Копривец” - 145 лв.

- за ПИ № 12.23 в м.„Узун драгасия” - 65 лв.

- за ПИ №010067 в м. „Долна бялча”- 75 лв

- за УПИ I - „ВКС” - ЕООД в кв.74, по ПУП на гр. Пещера - 10 560 лв.

Депозитите за участие в търговете, да се внесат до 17:00ч. на 08.10.2012г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по сметка IBAN – BG 87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.

VI.Стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.

VII. Задължителни документи за участие в търговете:

1. Заявление за участие по образец;

2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.

3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;

4. Документ за закупени тръжни книжа;

5. Декларации по образец:

- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица

- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения като неизправна страна по договор, сключен с Община Пещера.

- декларация за оглед на имота

6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).

7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.

8. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на данъчни задължения;

9. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

Изискванията по точка 2 и 6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 2 и 6.

VIII. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №17,първи етаж на Общинска администрация от 10.00 до 12.00 часа.

IX. Договор за продажба със спечелил участник ще се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069