Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект за промяна на Наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 07 Декември 2012г. 08:09ч.

Мотиви

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

 

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера" e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17.

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на „Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера"са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за местните данъци и такси, Закона за устройство на територията, Закона за гражданската регистрация и Наредба РД-02-20-6 от 24.04.2012 година за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

По отношение на таксата за битови отпадъци – С оглед прецизиране на някои текстове и извършени законодателни промени се предлага настоящия проект на Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера. Предвид факта, че данъкът върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци се определят на една и съща основа, както и едновременното извършване на облагането и на съобщаването на двете задължения, следва да бъдат направени съответни изменения за уеднаквяване на сроковете за заплащането й.

Поради обстоятелството, че различните субекти – физически лица и имат различни потребителски нужди и ползват общи съдове справедливо е да се определи размера на таксата битови отпадъци пропорционално върху данъчната основа. Това е в съответствие с чл.67, ал.2 от ЗМДТ, съобразявайки се с нормите на чл.7 и чл.8, ал.1, т.3 от закона и не противоречи на разпоредбата на чл.67, ал.1 от ЗМДТ.

Предвид обективната невъзможност размерът на такса битови отпадъци да се определи според количеството на битовите отпадъци, следва да се приложи алтернативно предвидената възможност на ал.2 на чл.67 от Закона за местните данъци и такси и да се запази досега използвания начин –пропорционално на по – високата между отчетната им стойност и данъчната оценка за нежилищните имоти и данъчната оценка за жилищните имоти.

Въвеждане на категория имоти, за които не се дължи заплащане на такса битови отпадъци: имотите на общинските детските градини, вероизповеденията, бившата казарма и земята под ж.п. линиите в строителните граници, собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Настоящето предложение, е израз на отношение и своеобразна подкрепа към сферата на дейност, която се осъществява в тези имоти.

По отношение Такси за административни услуги - Промените се налагат от необходимостта да се оптимизира тази дейност, по отношение на сроковете за изпълнение на услугите. Добрата практика показва, че е целесъобразно разделението на видовете услуги на обикновена, бърза и експресна. Това е основната промяна и тя е с цел да се подобри административното обслужване на гражданите

По отношение Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера - Направените предложения са във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /обн.ДВ,бр.82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. Основното изменение на закона е с въвеждане с § 127 от ПЗР на ЗУТ, с който се предвижда строежи, изградени до 31.03.2001 г., за които няма строителни книжа, да получат статут на търпими строежи, които не подлежат на премахване или забрана за ползване и могат да бъдат предмет на прехвърлителни сделки. Търпимостта на строежите се удостоверява от Общинската администрация и е необходимо да се допълнят административно-техническите услуги по устройство на територията. Дадена е и възможност за узаконяване на строежите, изградени до 31.03.2001 г., съгласно алинея 2 от § 127 от ПЗР на ЗУТ В тази връзка се налага въвеждане на нови такси и услуги, засягащи цялата процедура по започване и завършване на целия процес на узаконяване на строежите.

2. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

- Повишаване на качеството на предлаганите услуги;

- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Attachments:
Download this file (proekt-nar-taksi.doc)proekt-nar-taksi.doc[ ]37 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069