Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

18 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 21 Декември 2012г. 13:55ч.

 Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ОСЕМНАДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  28.12. 2012 г./петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Приемане на бизнес – план на „ВКС” ЕООД – Пещера за трети

регулационен период 2014-2018г.
Докладва: Управителят на «ВКС» ЕООД

 

2.    Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2013година и определяне такса за „Битови отпадъци”.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Приемане на Отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода юли-декември 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Отчет за дейността на местния консултативен съвет за взаимодействие при охрана на горите и дивеча в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.    Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за второто шестмесечие на 2012г.
Докладва: Председателят на Общински съвет

6.    Приемане на Програма за работата на ОбС – Пещера през 2013г.
Докладва: Председателят на Общински съвет

7.    Годишен отчет на Кмета на Общината за изпълнение на Програмата за управление.
Докладва: Кметът на Oбщината

8.    Промяна на сборния бюджет за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.    Текущи.
9.1.    Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.2.    Изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера
Докладва: Кметът на Oбщината

9.3.    Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.4.    Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.5.    Рефинансиране на съществуващ дългосрочен общински дълг за проект  „Реконструкция и модернизация на вътрешна водопроводна мрежа І етап с асфалтиране на улици на курорта „Св. Константин”.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.6.    Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Пещера и Председателя на Общински съвет.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.7.    Предоставяне на Поземлен имот с № 026078 находящ се в местността „Ямата” на наследниците на Йорданка Костадинова Ламбрева.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.8.    Предоставяне на Поземлен имот с № 009037 находящ се в местността „Кюпе бунар” на наследниците на Иван Димитров Сарафов.

Докладва: Кметът на Oбщината
9.9.    Предоставяне на  Поземлен имот с № 020163 находящ се в местността „Голяма страна” на наследниците на Петър Владимиров Веселов.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.10.    Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  № 009080  в местността „Кюпе бунар” землище на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.11.    Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – планоснимачен № 3498, кв.220,219 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.12.    Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 231/31.10.2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.13.    Прекратяване на съсобственост върху УПИ . VІІ-839, кв.31 по ПУП на гр.Пещера между Община Пещера и Иван Стоянов Балабанов.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.14.     Даване съгласие за изграждане на : Оптична кабелна линия преминаваща през землище на гр.Пещера, общ.Пещера, което  започва от края регулационната граница на гр.Пещера, населеното място на гр.Пещера и продължава в дясно в сервитута на РАZ-1181-Пещера-Св.Константин /бивш път IVклас/-ПИ-023006-Общинска публична собственост. Следвайки посоката на пътя по цялата  му дължина, кабелното трасе продължава и в сервитута на ПИ023007-местен път- Общинска публична собственост, след  което се насочва в посока югозапад, прави завой на северозапад и продължава в сервитута на РАZ-1181  ПИ-023002/ бивш път IV/.Преминава по цялата дължина на имота и навлиза в ПИ023001/ Публична общинска собственост / в посока югозапад и достига границата на землището гр.Батак.
Докладва: Кметът на Oбщината

10.  Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069