Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

 

Приета с Решение  № 309 /27.02.2013г.на Общински съвет - Пещера

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, издадени на основание чл.225а от ЗУТ в Община Пещера.

(2) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове строителни работи.

Чл. 2. (1) Тази наредба се прилага за следните строежи:

1. четвърта, пета и шеста категория - незаконни по смисъла на чл. 225, ал.2 от ЗУТ.

(2) Тази наредба не се прилага за обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.

(3) Тази наредба не се отнася за обемни гаражни клетки, монтирани в общински и държавни терени.

Чл. 3. Към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ, за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.

Глава втора

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ

Чл. 4. (1) В тридневен срок от изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване, се извършва проверка по изпълнението на местостроежа от служители на Община Пещера, за което се съставя констативен протокол (приложение № 1).

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта, се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.

Чл. 5. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокол по чл. 4, ал. 1 от упълномощени от Кмета на Община Пещера със Заповед длъжностни служители провеждат предварително проучване на незаконния строеж относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2).

(2) При необходимост се представя конструктивно становище или конструктивен проект за премахване на строежа или проект за укрепване на строежа и др., който подлежи на одобряване от Община Пещера, което изрично се посочва при съставяне на протокол по чл. 4, ал. 1 .

Чл. 6. В едномесечен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се пристъпва към откриване на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител, в случаите когато такъв не е избран предварително.

Чл. 7. След определяне на изпълнител на обществената поръчка Кметът на Община Пещера или упълномощено от него длъжностно лице, определя датата и часът на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтерисувани лица, експлоатационни дружества и институции.

Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното премахване, строителната площадка на незаконния строеж се огражда със сигнални ленти .

Чл. 9. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж, служителите за контрол по строителството към Община Пещера могат да използват специалните средства, посочени в чл. 223, ал.3 от ЗУТ на територията на строителната площадка.

Чл. 10. На определената дата и час служителите за контрол по строителството в администрацията на Община Пещера по чл. 223 ал.2 от ЗУТ, съвместно с изпълнителя и в присъствието на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на незаконния строеж преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).

Чл. 11. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро или взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа от тях.

(2) Изнесеното движимо имущество, упоменато в ал. 1, се оставя на отговорно съхранение в склад, определен от Кмета на Общината, като за наличността му домакина на община Пещера в присъствие на служители по чл. 223 ал.2 от ЗУТ, се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.

(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата /адресатите/ по заповедта и се събират по реда на чл. 15 от наредбата на общинската администрация.

Чл. 12. (1) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който трябва да е технически правоспособно лице, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор или конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, след прекъсване захранването с вода, електрическа енергия, газоснабдяването, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица, сгради и обекти.

Чл. 13. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на незаконния строеж се съставя протокол (приложение № 4) от представители на: Община Пещера – служители по чл. 223 ал.2 от ЗУТ, изпълнителя в присъствието на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра.

Чл.14.Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконен строеж, и възстановяването на терена се извършва от Изпълнителя за сметка на адресата /адресатите на заповедта.

Глава трета

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл. 15. (1) За извършените разходи по премахване /включително и по изготвяне на конструктивното становище или конструктивния проект за премахване на строежа или проект за укрепване на строежа/ от Община Пещера и изпълнителя се съставя протокол (приложение № 5), въз основа на който и влязлата в сила заповед за премахване на строежа се предприемат действия за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 във връзка с чл.417 т.2 от Гражданския процесуален кодекс.

(2) Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. "Премахване на незаконен строеж" представлява разрушаването му до кота терен.

§ 2. "Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от тях" представлява възстановяване на първоначалното предназначение, съгласно одобрените строителни книжа.

§ 3. (1) "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл. 225а, ал. 1 или 2 от ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.

(2) В случаите, в които собственикът на терена и извършителят на незаконния строеж са различни физически и/или юридически лица, те отговарят солидарно за направените разходи по принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

§ 4. При частично премахване на незаконен строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

§ 5. "Изпълнител" по смисъла на тази наредба е лице – кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, определен по реда на Закона за обществените поръчки за изпълнител на обществена поръчка, на който е възложено изпълнението на премахване на незаконен строеж.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 225а, ал. 3 ЗУТ .

§ 7. Наредбата влиза в сила в 7 дневен след обнародването й в местната преса.

Attachments:
Download this file (Приложения.doc)Приложения.doc[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069