Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 152/19.03.2013г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 02 Април 2013г. 10:11ч.

Подписаният ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЗАРЕВ – КМЕТ на Община Пещера, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 99, т.1 от АПК като разгледах докладна записка с Вх.№ user 297-1/12.03.2013г. на Пенка Хамамджиева – мл. експерт „ОСТК” относно Заповед №59/31.01.2013г. и след преценка на изложените аргументи

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Отменям частично своя Заповед №59/31.01.2013г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост в частта относно продажбата на Поземлен имот №011008, частна общинска собственост, находящ се в местността „Лагера”, землище на гр. Пещера, код по ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №301/08.10.2012г., с площ 0.846 дка / нула дка осемстотин четиридесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници и съседи на имота: ПИ №011026 – полски път, ПИ №011004 – пасище, мера, ПИ №011007 – пасище, мера, ПИ №011009 – овощна градина, при начална тръжна цена в размер на 1 900 лв. /хиляда и деветстотин лева/, тъй като в т. 1.4. от Заповед №59/31.01.2013г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост неправилно е изписана площта на Поземлен имот №011008, частна общинска собственост, находящ се в местността „Лагера”, землище на гр. Пещера, код по ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №301/08.10.2012г., а именно: вместо 0.879 дка /нула декара осемстотин седемдесет и девет кв.м./ съгласно Решение №279 от 28.12.2012г. на Общински съвет гр. Пещера е записано 0.846 дка /нула декара осемстотин четиридесет и шест кв.м./.

На лицето, закупило тръжни документи да бъдат върнати платените суми, както и внесения депозит.

Препис от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Пещера, както и да се обяви на таблото за обяви в сградата на общинска администрация.

Настоящата заповед да се връчи на началника отдел „Общинска собственост” и на Директор „ФСД” за сведение и изпълнение.

КМЕТ:    /П/

/Георги Козарев/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069