Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

23 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Април 2013г. 14:04ч.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  26. 04. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1.    Информация за изпълнението на Програмата за реконструкция и монтаж на пречиствателните съоръжения в „Биовет”АД.
Докладва:Изпълнителен директор на   „Биовет”АД

2.    Отчет за икономическите резултати от дейността на Търговско дружество «ВКС» ЕООД – Пещера за 2012г.
Докладва: Управителят на «ВКС» ЕООД

3.    Отчет за дейността на Общинско предприятие «Чистота и поддържане на общинската инфраструктура» - гр.Пещера за 2012г.
Докладва: Директорът на ОП «ЧПОИ»

4.    Отчет за дейността на ОП «Паркинги и пазари» за 2012г.
Докладва: Директорът на ОП «Паркинги и пазари»

5.    Отчет за икономическите резултати от дейността на Общинско предприятие «Обредни дейности» за 2012г.
Докладва: Директорът на ОП «Обредни дейности»

6.    Приемане на Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2012г. и План за развитие на социалните услуги за 2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.    Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2012 г.и приемане на Общинска програма за закрила на детето -2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

8.    Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.    Текущи.
9.1.    Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.2.    Отчет за дейностите реализирани по «Общинска програма за превенция на ХИВ/СПИН и на злоупотребата с вещества, предизвикващи зависимости в Община Пещера за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.3.    Приемане на «Общинска програма за превенция на ХИВ/СПИН и на злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимости в Община Пещера за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.4.    Актуализация на Правила за ползването на мери и пасища на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.5.    Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2013г. за землището на Община Пещера; съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на земеделските стопани / ползватели на мери и пасища/ за поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.6.    Приемане оценка и продажба на общинско жилище – Апартамент № 53, ет.VІІІ, вход Б, ул.»Хан Пресиян» № 14.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.7.    Приемане на решение за изработване на проект за Общ устройствен план на с. Радилово и с. Капитан Димитриево и техните землища.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.8.    Даване на съгласие за изготвяве на проект за подробен устройствен план на УПИ І – Зеленина, кв.182 в гр. Пещера за предвиждане застрояване за открита спортна площадка.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.9.    Разрешение за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР на предвидена нереализирана улица с о.т. 118-121-133 в часта на о.т. 118 и о.т. 121 между кв.19 и кв. 20 по плана на с. Капитан Димитриево, Община Пещера
Докладва: Кметът на Oбщината

9.10. Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен    обект – трасе за кабелен провод на ПИ № 004003 в местността «Студен дол» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.11. Информация за подготовката на отоплителен сезон 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

10.  Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069