Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 30 Април 2013г. 08:56ч.

В изпълнение на Решение №231/31.10.2012г., измeнено с Решение №279/28.12.2012г., Решение №252/29.11.2012г. и Решения ,№337,338,339,340,341,342,343,344/29.03.2013г.  на Общински съвет - Пещера и Заповед №244/29.04.2013г. на Кмета на Община  Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот №011008, частна общинска собственост, находящ се в местността „Лагера”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, актуван с АОС №301/08.10.2012г., с площ 0.879 дка, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници и съседи: ПИ №011026 – полски път, ПИ №011004 – пасище, мера, ПИ №011007 – пасище, мера, ПИ №011009 – овощна градина,  при начална тръжна цена в размер на 1 900.00 лв.
2. Поземлен имот №012306, частна общинска собственост, находящ се в местността „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, актуван с АОС №305/05.11.2012г., с площ 0.095 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници и съседи: ПИ №012305 – нива, ПИ №012099 – нива, ПИ № 012097 – овощна градина, ПИ №012100 – полски път, ПИ №012099 – нива, при начална тръжна цена в размер на 290.00 лв.
3. Поземлен имот №240.421, частна общинска собственост, находящ се в масив 240 по плана на новообразуваните имоти за местността „Копривец”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, актуван с АОС №321/27.02.2013г., с площ 1098.00 кв.м., начин на трайно ползване – други територии заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници и съседи: ПИ №240.129 – други селскостопански територии, ПИ №240.130 – други селскостопански територии, ПИ №240.9512 – алея, ПИ №240.131 – други селскостопански територии, ПИ №240.422 – други селскостопански територии, ПИ №240.128 – други селскостопански територии, ПИ №240.9508 – алея, ПИ №240.9515 – улица, при начална тръжна цена в размер на 2 196.00 лв.
4. Поземлен имот №240.416, частна общинска собственост, находящ се в масив 240 по плана на новообразуваните имоти за местността „Копривец”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, актуван с АОС №319/26.02.2013г., с площ 696.00 кв.м., начин на трайно ползване – други територии заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници и съседи: ПИ №240.285 – други селскостопански територии, ПИ №240.9515 – улица, ПИ №240.263 – други селскостопански територии, ПИ №240.261 – други селскостопански територии, ПИ №240.9514 – алея, ПИ №240.264 – други селскостопански територии, при начална тръжна цена в размер на 1 392.00 лв.
5. Поземлен имот №12.78, частна общинска собственост, находящ се в масив 12 по плана на новообразуваните имоти за местността „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера, код по ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, актуван с АОС №325/28.02.2013г., с площ 630.00 кв.м., начин на трайно ползване – други територии заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия - девета, при граници и съседи на имота: ПИ №12.266 – други селскостопански територии, ПИ №12.321 – други селскостопански територии, при начална тръжна цена в размер на 1 260.00 лв.
6. Поземлен имот №240.452, частна общинска собственост, находящ се в се в масив 240 по плана на новообразуваните имоти за местността „Копривец”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, актуван с АОС №320/26.02.2013г., с площ 688.00 кв.м., начин на трайно ползване – други територии заети от селско стопанство, категория на земята при неполивни условия – девета, при граници и съседи: ПИ №240.170 – други селскостопански територии, ПИ №240.172 – други селскостопански територии, ПИ №240.173 – други селскостопански територии, при начална тръжна цена в размер на 1 376.00 лв.
7. Поземлен имот планоснимачен №3063, частна общинска собственост, кв.220 по ПУП на гр. Пещера, община Пещера, актуван с АОС №323/28.02.2013г., с площ 389.00 кв.м., при граници и съседи: север и изток – имот пл. №3499, юг – имот пл. №3059, запад – имот пл. №3392, при начална тръжна цена в размер на 4 000.00 лв.
8. Поземлен имот планоснимачен №3499, частна общинска собственост, кв.220 по ПУП на гр. Пещера, община Пещера, актуван с АОС №322/28.02.2013г., с площ 1 053.00 кв.м., при граници и съседи: север и североизток – имот пл. №3498, югоизток – имот пл. №9514, юг – имот пл. №3060 и имот пл. №3059, запад – имот пл. №3063 и имот пл. №3065, при начална тръжна цена в размер на 10 000.00 лв.
9. Поземлен имот планоснимачен №3392, частна общинска собственост, кв.220 по ПУП на гр. Пещера, община Пещера, актуван с АОС №324/28.02.2013г., с площ 247.00 кв.м., при граници и съседи: север – имот пл. №3499, изток – имот пл. №3063, юг – имот пл. №3059, запад – имот пл. №3040 и имот пл. №3065, при начална тръжна цена в размер на 2 500.00 лв.
10. Поземлен имот №000432, частна общинска собственост, находящ се в местността „Песо поле”, землище на с. Радилово, ЕКАТТЕ: 61371, община Пещера, актуван с АОС №250/05.04.2012г., с площ 7.105 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия - пета, при граници и съседи: ПИ №420018 – стопански двор, ПИ №420019 – стопански двор, ПИ №420023 – ведомствен път, ПИ №420015 – стопански двор, ПИ №420024 – стопански двор, ПИ №502006 – нива, ПИ №502005 – нива, ПИ №502004 – нива, ПИ №502003 – нива, ПИ №502001 – нива, при начална тръжна цена в размер на 4 000.00 лв.

II. Дата, място и часове за провеждане на търговете - 17.05.2013г., стая № 5, I етаж на общинска администрация :
- от 10:00 ч. за търг за продажба на ПИ №011008  в м. „Лагера”, землище на гр. Пещера,
- от 10:30 ч. за търг за продажба на ПИ №012306 в м. „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера
- от 11:00 ч. за търг за продажба на ПИ №240.421 в м. „Копривец”, землище на гр. Пещера
- от 11:30 ч. за търг за продажба на ПИ №240.416 в м. „Копривец”, землище на гр. Пещера
- от 12:00 ч. за търг за продажба на ПИ №12.78 в м. „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера
- от 14:00 ч. за търг за продажба на ПИ №240.452 в м. „Копривец”, землище на гр. Пещера
- от 14:30 ч. за търг за продажба на ПИ пл. №3063 , кв.220 по ПУП на гр. Пещера
- от 15:00 ч. за търг за продажба на ПИ пл. №3499, кв.220 по ПУП на гр. Пещера
- от 15:30 ч. за търг за продажба на ПИ пл. №3392 , кв.220 по ПУП на гр. Пещера
- от 16:00 ч. за търг за продажба на ПИ №000432 в м. „Песо поле”, землище на с. Радилово

III. Цената на тръжната документация за всеки от имотите е 30 лв. и може да се закупи в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, до 16:00 ч. на 16.05.2013г.

IV. Крайният срок за подаване на документите за участие в търга е до 17:00 ч. на 16.05.2013г. в ОЦУИГ.

V. Депозитната  вноска  за участие в търга :
- за ПИ №011008 в м. „Лагера”- 190.00 лв.
- за ПИ №012306 в м. „Узун драгасия”- 29.00 лв.
- за ПИ №240.421 в м. „Копривец” – 219.60 лв.
- за ПИ №240.416 в м. „Копривец”- 139.20 лв.
- за ПИ №12.78 в м. „Узун драгасия”- 126.00 лв.
- за ПИ №240.452 в м. „Копривец” – 137.60 лв.
- за ПИ пл. №3063 , кв.220 по ПУП на гр. Пещера - 400.00 лв.
- за ПИ пл. №3499, кв.220 по ПУП на гр. Пещера – 1 000.00 лв.
- за ПИ пл. №3392 , кв.220 по ПУП на гр. Пещера – 250.00 лв.
- за ПИ №000432 в м. „Песо поле”, землище на с. Радилово - 400.00 лв.
Депозитите за участие в търговете, да се внесат до 17:00ч. на 16.05.2013г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на II етаж или по сметка IBAN – BG 87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.

VI.Стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.

VII. Задължителни документи за участие в търговете:
1. Заявление за участие по образец.
2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.
3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване.
4. Документ за закупени тръжни книжа.
5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица - декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.
- декларация за оглед на имота
6. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или заверено копие от единен идентификационен код (ЕИК).
7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.
8. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
9. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Изискванията по точка 2 и 6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 2 и 6.

VIII. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №17, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

IX. Договор за продажба със спечелил участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (ВЪТР.119) – Пенка Хамамджиева

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069