Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за изготвяне на проект на наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 15 Май 2013г. 13:21ч.

МОТИВИ

За изготвяне на проект за Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на  Община Пещера

1. Причини, които налагат приемането:
Към настоящият момент липсва подзаконова нормативна уредба, приета от Общински съвет – Пещера, уреждаща управлението и разпореждането със спортни обекти и съоръжения, собственост на  Община Пещера.
Предложеният проект за Наредба урежда материята относно управление и разпореждане със спортни обекти и

съоръжения, собственост на Община Пещера. Настоящият проект за нова наредба  е прецизиран, систематизиран и съобразен с действащото към момента в Република България законодателство.
При изготвяне на настоящия проект е възприет подходът, употребен при изготвянето на действащите в момента наредби, а именно – стремежът е да се избягва изрично уреждане на положения, които са уредени на законово ниво, когато това е възможно. В този смисъл в настоящия проект за нова наредба е ограничено възпроизвеждането на хипотези, които са уредени императивно в Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за прилагане на Закона за  физическото възпитание и спорта и други нормативни актове от по-висок ранг.
Глава първа урежда „Общи положения“. Чл. 1 от проекта за нова наредба е съобразен с легалната дефиниция на понятието „спортни обекти и съоръжения“, дадено в т. 30 от § 1 на ДР на ЗФВС, а най-общият текст относно начините, по които те се използват, е съобразен с разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от ЗФВС. В чл. 2 са уредени по-конкретни хипотези на използване на спортните обекти и съоръжения, съобразени с изискванията на чл. 50, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и чл. 51, ал. 3 от ЗФВС. Съгласно законовото изискване на чл. 49, ал. 1 от ЗФВС,  Общински съвет определя общинските спортни обекти и съоръжения, статута им, вида на собствеността им, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и взема решение за разпореждане със спортни обекти – частна общинска собственост. Част от уредбата на тази глава е и социалният туризъм, съобразен с легалната дефиниция, дадена в § 1, т. 2 от ДР на ЗФВС и при съблюдаване на разпоредбата на чл. 33а, ал. 4 от същия закон. В общите разпоредби е уреден и публичният регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм на територията на ОбщинаПещера, въведен като изискване с чл. 49, ал. 2 от ЗФВС, при спазване на изискванията на чл. 98 от ППЗФВС.
Глава втора урежда управлението на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера. То се извършва чрез отдаване под наем, предоставяне за безвъзмездно ползване, концесия или публично-частно партньорство, като режимът за всяка една хипотеза е уреден в отделен раздел съобразно спецификите й.
Регламентирането на отдаването под наем на спортни обекти и съоръжения – публична и частна собственост, предмет на раздел II, е съобразено с изискванията на чл. 50а от ЗФВС и чл. 73 от ППЗФВС. Прякото отдаване под наем е уредено съобразно условията и при спазване на изискванията на чл. 76 и 77 от ППЗФВС.
По отношение на отдаването под наем на спортни обекти и съоръжения чрез публично оповестен конкурс се препраща към подробно уредената процедура в чл. 78-94 от ППЗФВС.
Раздел III от глава втора урежда спецификите по отношение на предоставянето на общински спортни обекти и съоръжения за безвъзмездно ползване.
Чл. 22 от проекта за нова наредба възпроизвежда изискванията на чл. 95, ал. 4 и ал. 6 от ППЗФВС относно ползването на общински спортни обекти и съоръжения, предоставени за безвъзмездно ползване. В ал. 2 на този член изрично е уточнено, че разходите по поддръжката и експлоатацията на обектите и съоръженията, както и всички дължими за тях публични вземания, дължими за срока на договора, се поемат от ползвателите.
Чл. 26, ал.2  от проекта за нова наредба е съобразен с разпоредбата на чл. 95, ал. 5 от ППЗФВС, която изисква ползвателят да осигури периоди от време за безвъзмездно ползване на обекта и/или съоръжението от лица и в случаи, изрично посочени в тази разпоредба.
Хипотезите, попадащи в обхвата на тази наредба, които касаят предоставянето на концесии са отделени в раздел IV на Глава втора. За неуредените изрично хипотези се препраща към Закона за концесиите.
Въпросите, касаещи публично-частното партньорство, са уредени в раздел V на Глава втора.
Глава трета урежда разпореждането със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера.
В чл. 33 от проекта за нова наредба е установен ред за учредяване на безвъзмездно право на строеж, съобразен с хипотезата на чл. 50г, ал. 8 от ЗФВС.
Глава четвърта урежда контрола за ползването на общинските спортни обекти и съоръжения съобразно предназначението им и условията, при които са предоставени.
С оглед изложеното по-горе и след съобразяване с действащото национално и европейско законодателство и при отчитане на промените, настъпили в нормативната уредба,  предлагаме приложения проект за Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера.

2. Целите, които се поставят:
Регламентиране на реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Постигане на прозрачност и ефективност в управлението и разпореждането със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби от Закона за физическото възпитание и спорта и  Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта,  поради което, съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на  Община Пещера.

Attachments:
Download this file (proekt na naredba.doc.doc)Проект на Наредба[ ]113 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069