Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед №278/10.05.2013г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 21 Май 2013г. 09:28ч.

Подписаният ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЗАРЕВ – КМЕТ на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.99, т.1 от АПК и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС – Пещера, като разгледах докладна записка Вх.№ user 297-2/22.04.2013г. на Пенка Хамамджиева – мл. експерт „ОСТК” относно моя Заповед №71/08.02.2013г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на мери и пасища – публична общинска собственост, мои   Заповеди №,№135,136, 137,138,139,140 от 14.03.2013г. за спечелил търга на участниците в него и след преценка на изложените аргументи

Н А Р Е Ж Д А М:
Отменям моя Заповед №71/08.02.2013г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на мери и пасища – публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Капитан Димитриево на земеделски производители за индивидуално ползване и мои Заповеди №,№135,136,137,138,139,140 от 14.03.2013г. за спечелил търга на участниците в търга, поради обстоятелството, че Решения №,№147,148/31.05.2012 г. на Общински съвет – гр. Пещера се отнасят за стопанската 2012 г.
Настоящата заповед следва да се връчи на заинтересованите лица, както и да се публикува на интернет - страницата на Община Пещера и да се обяви на информационното табло в сградата на общинска администрация.
След влизане в сила на заповедта да се възстановят на участниците в търговете  заплатените от тях суми за документи за участие, стойността на внесения депозит като  представят квитанция за внесен депозит - оригинал.
Настоящата заповед да се връчи на Началник отдел „Общинска собственост” и на Директор „ФСД” за сведение и изпълнение.

КМЕТ:    /П/
/Г. КОЗАРЕВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069