Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

25 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Май 2013г. 13:57ч.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЕТО  заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  30. 05. 2013 г. /четвъртък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.Информация за работата на Общински  детски комплекс.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.Текущи.
3.1.Актуализация на разчета за капиталови разходи на Община Пещера за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.2.Изменение и допълнение на Програма на Община Пещера за оптимизация на общинската училищна мрежа за учебната 2013/2014г. - бюджет на програмата въз основа на количествени и стойностни показатели и срокове и график за реализиране на дейностите.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.3.Предложение за промяна статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” – гр.Пещера, Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.4.Изменение и допълнение на Наредба за базисни и пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.5.Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж № 216 в УПИ ІІ – жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.6.Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 022006, местността „Друма” землище на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.7.Изменение и допълнение на Годишен план за паша за стопанската 2013г. за землището на Община Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

3.8.Предложение за реализиране на проект Гробищен парк – гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.9.Предложение за приемане на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.10.Отмяна на Решение № 345/29.03.2013г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069