Сряда, 29 Ное 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера
НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение  № 383/30.05.2013г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 391/27.06.2013г.

ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 28/30.01.2020г. на Общински съвет- Пещера

 

 

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА ВТОРА. УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ГЛАВА ТРЕТА. РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. КОНТРОЛ

ГЛАВА ПЕТА. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Спортни обекти и съоръжения са спортна инфраструктура – движими вещи и/или недвижими имоти и прилежащите към тях терени, предназначени за подготовка на състезатели и за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия.

(2) Спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера, се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта, и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС).

(3) Управлението и разпореждането със спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера, се извършва съобразно разпоредбите на ЗФВС, ППЗФВС, Закона за общинската собственост (ЗОС), Общинския план за развитие 2007-2013 г., Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2011-2015 г., Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №673/28.02.2011 г. , изм. и доп. с Решение № 319/27.02.2013г.на Общински съвет – Пещера и тази Наредба, и в интерес на жителите на Община Пещера.

Чл. 2. (1) Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно за провеждане на състезания от организации на държавна и общинска бюджетна издръжка, детски градини, общообразователни, средни, специални, професионални училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците.

(2) Спортните обекти и съоръжения могат да се ползват безвъзмездно за провеждане на спортни състезания от лицата по ал.1, от националните отбори по различните видове спорт, за спортна дейност на граждани, на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, осъществяващи спорт за всички и спорт за хора с увреждания и за планирани спортни мероприятия от РУ „Полиция" –Пещера.

Чл. 3. Спортните обекти и съоръжения, собственост на общината, по изключение може да се ползват и за организиране на културни прояви с обществен характер и провеждане на спортни семинари, ако с това не се нарушава общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения.

Чл. 4. Общинската спортна база се използва приоритетно за спорт за всички и за спорт на хора с увреждания.

Чл. 5. (1) Спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера, са публична и частна общинска собственост по смисъла на ЗОС.

(2) Общински съвет – Пещера определя общинските спортни обекти и съоръжения, статута им, вида на собствеността им, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и взема решение за разпореждане със спортни обекти – частна общинска собственост.

3) Общински съвет – Пещера определя реда, по който общинските спортни обекти и съоръжения се използват от гражданите за постигане целите на физическото възпитание и спорта.

Чл. 6. (1) Социален туризъм е форма на двигателна активност сред природата за подобряване на физическата работоспособност и емоционално обогатяване на личността чрез организиране на свободното време, отдиха, почивката и физическото възстановяване на гражданите.

(2) Социалният туризъм се осъществява чрез туристическа дейност, като се използва съществуващата материална база.

Чл. 7. (1) Община Пещера води публичен регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм на територията на общината.

(2) За всеки обект в публичния регистър се вписват следните данни:

1. наименование на обекта и функционално предназначение;

2. местонахождение;

3. акт за общинска собственост (АОС) – номер и дата на издаване;

4. подробно описание на имота, съгласно данните в АОС;

5. вид и предназначение на имота, върху който е изграден обектът;

6. вид на застрояването и конструкция на сградите;

7. застроена и разгъната застроена площ на сградите;

8. предоставени права върху обекта;

9. информация относно сигурността на спортния обект в съответствие с изискванията на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, приета с ПМС № 173 от 31.08.2000 г.;

10. специфична информация относно техническата инфраструктура, състоянието и оборудването на спортния обект: електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, отопление, климатизация, телефонизация, охранителни системи, интернет, достъп до и в обекта и други.

Чл. 8. (1) Кметът на Община Пещера предоставя информацията, необходима за поддържане на публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм, воден от Министерството на физическото възпитание и спорта относно спортните обекти и обектите за социален туризъм – собственост на Община Пещера.

(2) Кметът на Община Пещера или упълномощен от него заместник-кмет представя в Министерството на физическото възпитание и спорта информация за промени в обстоятелствата по чл. 98, ал. 1 и чл. 99, ал. 1 от ППЗФВС, в едномесечен срок от настъпването им.

ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 9. Управлението на спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера, се извършва чрез:

1. отдаване под наем;

2. предоставяне за безвъзмездно ползване;

3. концесия;

4. публично-частно партньорство.

РАЗДЕЛ II

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост

Чл. 10. (1) Спортните обекти и съоръжения или части от тях, публична собственост на Община Пещера, с изключение на тези с национално значение по смисъла на чл. 47а от ЗФВС, могат да се отдават под наем само на спортните организации по чл. 10, ал. 2 от ЗФВС – спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации – юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на спортния обект или съоръжение, след съгласуване с Министъра на физическото възпитание и спорта.

(2) Не може да бъде наемател по предходната алинея физическо или юридическо лице, за което е налице което и да е от обстоятелствата, посочени в чл. 73, ал. 4 и 5 от ППЗФВС.

Спортни обекти и съоръжения – частна общинска собственост

Чл. 11. (1) Спортните обекти и съоръжения, частна собственост на Община Пещера, с изключение на тези с национално значение по смисъла на чл. 47а от ЗФВС, могат да се отдават под наем само на спортните организации по чл. 10, ал. 2 от ЗФВС – спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации, и на спортните клубове по чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от ЗФВС – доброволни сдружения на граждани по ЗЮЛНЦ или професионални спортни клубове, след съгласуване с Министъра на физическото възпитание и спорта.

(2) Обособените части от спортни обекти и съоръжения по предходната алинея, както и обособените части за обслужващи и спомагателни дейности, могат да се отдават под наем на юридически и физически лица извън гореописаните за организиране на обслужваща спортната дейност инфраструктура, с изключение рекламните права в тях, само ако това не създава пречки за използването им по тяхното основно предназначение.

(3) Не може да бъде наемател по този член физическо или юридическо лице, за което е налице което и да е от обстоятелствата, посочени в чл. 73, ал. 4 и 5 от ППЗФВС.

Ред за отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения – публична или частна общинска собственост

Чл. 12. Oтдаването под наем на общинските спортни обекти и съоръжения се извършва пряко или чрез публично оповестен конкурс.

Чл. 13. (1) Кметът на Община Пещера е длъжен най-малко веднъж годишно да обявява списък на общинските спортни обекти и съоръжения, които е предвидено да бъдат отдадени под наем.

(2) Списъкът се поставя на видно място на таблото за съобщения в сградата на Община Пешера, в съответния спортен обект или съоръжение и се публикува на официалната интернет-страница на Община Пещера.

(3) В едномесечен срок от обявяването по предходната алинея заинтересуваните лица и организации могат да подават до Кмета на Община Пещера мотивирано искане за наемане на обект, посочен в списъка.

(4) Всяко искане трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект или съоръжение от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5 от ППЗФВС.

(5) Кметът на Община Пещера назначава с писмена заповед комисия, която разглежда постъпилите искания за отдаване под наем.

(6) Комисията проучва всяко постъпило искане, проверява дали кандидатът отговаря на изискванията на чл. 73 от ППЗФВС и прави предложение за приемане или отхвърляне на искането.

Пряко отдаване под наем

Чл. 14

(1) Пряко отдаване под наем се извършва, в случай че бъде подадено искане от лицензирана спортна организация или спортен клуб, членуващ в такава организация.

(2) При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с

по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява общественият принос на кандидата в спорта.

(3) Кметът на Община Пещера със заповед одобрява за наемател кандидата или отхвърля искането.

(4) Договорът за наем се сключва при наемна цена, определена от независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители и Наредба за базисни и пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера.

Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс

Чл. 15. (1) Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения – публична или частна общинска собственост, се провежда по ред и условия, определени със заповед на Кмета на Община Пещера и при спазване на разпоредбите на чл. 78-94 от ППЗФВС.

(2) Със заповедта по предходната алинея се назначава комисия за провеждане на публично оповестения конкурс в състав от 5 члена, включително председател, правоспособен юрист и икономист. В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни членове, от които единият е юрист, както и възнаграждението на членовете на комисията – външни експерти.

Чл. 16. Наетият спортен обект или съоръжение се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема, да го преотстъпва за ползване или да го ползва съвместно по договор с трети лица.

РАЗДЕЛ III

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 17. Кметът на Община Пещера определя спортни обекти и съоръжения извън тези, включени в списъка по чл. 13 от тази Наредба, които да се предоставят за:

1. безвъзмездно ползване на лицензирани спортни организации на хора с увреждания или на спортни клубове, членуващи в тях;

2. ползване от спортните организации по чл. 10, ал. 2 и спортните клубове по чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, отговарящи на условията на чл. 50б, ал. 1 от същия закон.

Чл. 18. (1) Организациите по предходния член подават мотивирано искане за предоставяне за безвъзмездно ползване на общински спортни обекти и съоръжения до Кмета на Община Пещера.

(2) Право да подадат искане по предходната алинея имат спортните организации и спортните клубове по предходния член, които отговарят кумулативно на следните условия:

1. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието;

2. да са вписани в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на физическото възпитание и спорта;

3. да водят активен тренировъчен процес и участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния и международен спортен календар;

4. да нямат финансови задължения към държавата и Община Пещера;

5. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;

6. да имат годишен план за спортно развитие и спортни резултати, утвърден от управителните им органи.

(3) Обединени спортни клубове по смисъла на чл. 5 от ППЗФВС, които кандидатстват за предоставяне за безвъзмездно ползване на общински спортни обекти и съоръжения, трябва да отговарят на посочените в предходната алинея условия.

(4) Към искането по ал. 2 се представят доказателства, че кандидатът отговаря на условията за предоставяне за безвъзмездно ползване по този член и за него не са налице обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5 от ППЗФВС.

Чл. 19. (1) Кметът на Община Пещера се произнася по искането с мотивирана заповед.

(2) В случай че искането е основателно и бъде удовлетворено, Кметът на Община Пещера сключва договор за предоставяне на безвъзмездно ползване със съответния кандидат.

(3) Съдържанието на договора по предходната алинея и срокът за предоставяне за безвъзмездно ползване се определят с решение на Общински съвет – Пещера.

Чл. 20. (1) На всички кандидати може да се предостави за безвъзмездно ползване само един общински спортен обект или съоръжение, като при необходимост те могат да кандидатстват за наем на такива по реда и при условията на тази Наредба.

Чл. 21. Не могат да се предоставят за безвъзмездно ползване общинските спортни обекти и съоръжения на:

1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;

2. търговски дружества, с изключение на професионални спортни клубове;

3. спортни организации и спортни клубове, осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори в замяна на получени срещу това общински недвижими имоти;

4. юридически лица, на които Община Пещера е отдавала за безвъзмездно ползване спортни обекти и съоръжения, и договорът им е прекратен по тяхна вина.

Чл. 22. (1) Общинските спортни обекти и съоръжения, предоставени за безвъзмездно ползване на лицата по чл. 17 от тази Наредба, се използват само за тренировъчна и състезателна дейност на техните членове, при съобразяване на разпоредбата на чл. 95, ал. 5 от ППЗФВС, и не могат да се преотдават под наем или да се ползват съвместно по договор с трети лица.

(2) Разходите по поддръжката и експлоатацията на обектите и съоръженията, както и всички дължими за тях публични вземания, дължими за срока на договора, се поемат от ползвателите.

Чл. 23. Ежегодно до 30-ти април, лицата, на които е предоставено безвъзмездно ползване на общинските спортни обекти и съоръжения, представят пред Общинска администрация следните документи:

1. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди представянето му в Общинска администрация;

2. Копие от документ за треньорска правоспособност на кадрите, които ще ползват базата, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 от ЗФВС;

3. Копие от трудовия договор на треньора (треньорите), назначен в клуба;

4. Декларация – Приложение № 1;

5. Годишен план за спортно развитие и спортни резултати, утвърден от управителните им органи;

6. Проект на седмичен график, съобразен с разпоредбата на чл. 95, ал. 5 от ППЗФВС – Приложение № 2.

Чл. 24. Съществуващите и модернизираните или новоизградените спортни обекти се поддържат в добро състояние от ползвателя, който след изтичане срока на договора ги предоставя безвъзмездно на Община Пещера в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначение.

Чл. 25. Договорите за предоставяне на безвъзмездно ползване на спортните обекти и съоръжения по тази Наредба се прекратяват с мотивирана заповед на Кмета на Община Пещера, в случай че наемателите/ползвателите нарушат задълженията си по тази Наредба, нарушат договорните си задължения или по отношение на тях възникне обстоятелство по чл. 73, ал. 4 и 5 от ППЗФВС, както и в следните случаи:

1. ползване на спортните обекти и съоръжения не по предназначение;

2. установяване на извършвана в тях от ползвателя стопанска дейност в частна полза;

3. системно нарушаване на правилника на спортния обект или съгласувания график;

4. ползването на спортните обекти и съоръжения по начин, застрашаващ здравето и живота на спортистите и гражданите;

5. ползването на спортните обекти и съоръжения по начин, който ги поврежда и разрушава;

6. заличаване на регистрацията на ползвателя от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието и/или от Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на физическото възпитание и спорта;

7. заличаване на юридическото лице;

8. установено ползване на спортните обекти и съоръжения от други физически и/или юридически лица чрез преотдаване под наем или съвместно ползване по договор с трети лица.

Чл. 26. (1) С договорите за предоставяне на безвъзмездно ползване на спортните обекти и съоръжения по тази глава Община Пещера осигурява предоставянето безвъзмездно изцяло или частично за определено време ползването на общинските спортни обекти и съоръжения на детски градини, общообразователни спортни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите по ред и при условия, определени в договора.

(2) Ползвателите по тази глава, на които са предоставени за безвъзмездно ползване общински спортни обекти и съоръжения, се задължават с договора за ползване да осигурят периоди от време за безвъзмездно ползване на обекта и/или на съоръженията му от лицата по предходната алинея, от националните отбори по различните видове спорт, за спортна дейност на граждани, на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, осъществяващи спорт за всички, и за спорт на хора с увреждания. С договора за ползване се уточняват и начинът и редът, по който предоставените за ползване общински спортни обекти и съоръжения се ползват от трети лица.

(3) Контролът по изпълнението на задълженията на ползвателите по предходната алинея се осъществява от Кмета на Община Пещера или упълномощено от него длъжностно лице.

РАЗДЕЛ IV

ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ

Чл. 27. (1) Спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм, собственост на Община Пещера или собственост на общински публичноправни организации по смисъла на § 1, т. 21 от ДР на Закона за обществените поръчки, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на Закона за публично-частното партньорство, с изключение на обектите с национално значение по смисъла на чл. 47а от ЗФВС, могат да се предоставят на концесия за строителство и/или концесия за услуга при условията и по реда на Закона за концесиите.

(2) Съгласуването по чл. 103 от Закона за концесиите се извършва и с Министъра на физическото възпитание и спорта.

(3) Условията за обществен достъп и ползване на обекта и съоръженията му се определят с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия в съответствие с изискванията на чл. 50 от ЗФВС за ползване на спортните обекти и съоръжения.

(4) С договора за концесия се определят задълженията на концесионера за изпълнение на условията по предходната алинея и последиците от тяхното неизпълнение, включително прекратяването на договора.

РАЗДЕЛ V

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Чл. 28. Финансирането, както и строителството и/или управлението и/или поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм, собственост на Община Пещера или собственост на общински публичноправни организации по смисъла на § 1, т. 21 от ДР на Закона за обществените поръчки във връзка с § 1, т. 5 от ДР на Закона за публично-частното партньорство, може да се извършва чрез публично-частно партньорство по реда и при условията на Закона за публично-частното партньорство.

(2) В случаите по ал. 1 условията за обществен достъп и ползване на обекта и съоръженията му се определят в обявлението по чл. 35 от Закона за публично-частното партньорство в съответствие с изискванията на чл. 50 от ЗФВС за ползване на спортните обекти и съоръжения.

(3) С договора за публично-частното партньорство се определят задълженията на частния партньор за изпълнение на условията по предходната алинея и последиците от тяхното неизпълнение, включително прекратяването на договора.

ГЛАВА ТРЕТА

РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Чл. 29. (1) Разпореждането със спортни обекти и съоръжения, частна собственост на Община Пещера, се извършва по реда и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,Наи тази Наредба.

(2) Във всички случаи на разпореждане по предходната алинея се изисква предварително писмено съгласуване с Министъра на физическото възпитание и спорта. За разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения, на които се провеждат държавни първенства по определен вид спорт, се изисква становище и от съответната спортна федерация.

(3) Не могат да бъдат предмет на разпореждане терени, собственост на Община Пещера, определени за строителство на обекти за спорт и социален туризъм.

(4) Не може да се изменя социалното предназначение на съществуващите обекти за спорт и социален туризъм, собственост на Община Пещера.

Чл. 30. (1) Разпореждане със спортни обекти, представляващи недвижими имоти – частна собственост на Община Пещера, може да се извършва по изключение, когато обектите не се използват по предназначение за срок повече от 3 години.

Чл. 31. (1) Община Пещера може да учредява право на строеж върху имоти – публична или частна общинска собственост, за изграждане на общински спортни обекти и/или съоръжения.

(2) Правото на строеж по предходната алинея се учредява без търг или конкурс, след решение на Общински съвет – Пещера, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, и след получаване на становище от Министъра на физическото възпитание и спорта.

(3) Правото строеж по ал. 1 се учредява по реда и при условията на глава четвърта, раздел IІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

(4) Договорът за учредяване право на строеж задължително съдържа:

1. описание на спортния обект и/или съоръжение;

2. срока, за който се учредява правото на строеж;

3. срока на строителство и въвеждане в експлоатация;

4. инвестиционната програма;

5. реда за установяване на вложените инвестиции;

6. условията за ползване на съоръженията от спортните клубове, ученически и студентски спортни организации и хора с увреждания, както и условията за обществен достъп;

7. основанията за предсрочно прекратяване на договора извън изрично посочените в чл. 50г, ал. 13 от ЗФВС.

Чл. 32. (1) Община Пещера може да учредява безвъзмездно право на строеж за изграждането на спортни обекти и съоръжения върху имоти – публична или частна общинска собственост, в полза на спортни федерации, отговарящи на следните условия:

1. да са лицензирани по реда на ЗФВС и да са упражнявали дейността си не по-малко от 4 години;

2. да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. да нямат просрочени задължения към държавата или Община Пещера по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

4. да нямат просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и/или съоръжения – собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

5. да са осигурили финансиране и финансово обезпечена инвестиционна програма за изграждане на спортния обект и/или съоръжение и поддържането и управлението им за периода, за който се учредява правото на строеж;

6. да са представили идеен проект за изграждане на спортния обект и/или съоръжение по т. 5.

Чл. 33. (1) Учредяването на безвъзмездно право на строеж по предходния член се извършва от Кмета на общината, без търг или конкурс, след решение на Общински съвет – Пещера, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, и след получаване на становище от Министъра на физическото възпитание и спорта.

(2) Исканията за учредяване на безвъзмездно право на строеж без търг или конкурс се депозират от лицата по предходния член писмено до Кмета на Община Пещера и съдържат наименование на предложителя, законовото основание, предназначение на обекта и срок за учредяване на правото на строеж.

(3) Въз основа на мотивираното искане по предходната алинея и след становище на Главния архитект на Община Пещера за максимално допустимото застрояване за УПИ Кметът на Община Пещера внася предложение за решение от Общински съвет – Пещера.

(4) Въз основа на решението на общинския съвет по предходната алинея Кметът на Община Пещера издава заповед и сключва договор за учредяване на правото на строеж.

(5) Договорът за учредяване право на строеж задължително съдържа реквизитите по чл. 31, ал. 4 от тази Наредба.

Чл. 34. (1) /Изм. и доп. с Решение № 391/27.06.2013г./Община Пещера и търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл.33-39 от Закона за публично-частното партньорство.

(2) Учредяването и участието на общината в дружествата по предходната алинея се определят в наредба на Общински съвет – Пещера.

Чл. 35. (1) (изм. и доп. с Решение № 391/27.06.2013г.) Община Пещера може да внася свободни спортни обекти и съоръжения – частна общинска собственост или да учредява вещни права върху тях като непарична вноска в капитала само на посочените в предходния член търговски дружества, при условия и по ред, определени в наредба на Общински съвет – Пещера. Когато общината не е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и другият съдружник/акционер не е държавата, друга община или публично-правна организация, непарична вноска в капитала се извършва само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл.33-39 от Закона за публично-частното партньорство.

Чл. 36. (1) При разпореждане със спортни обекти и съоръжения, частна собственост на Община Пещера, физическите или юридическите лица заплащат в Община Пещера такса за административна услуга в размер на 2%, изчислена върху по-високата стойност между данъчната оценка или пазарна оценка, определена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

(2) Заплащането се извършва преди подписването на договора.

(3) Заплащането на стойността на пазарната оценка, определена от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, се извършва преди сключването на договора за разпореждане с общински спортен обект или съоръжение.

(4) Таксата за административна услуга се дължи отделно от сумите, начислявани по Закона за местните данъци и такси.

(5) За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛ

Чл. 37. (1) Финансовата дирекция в Общинска администрация – Пещера, службата по общинска собственост и длъжностните лица от Общинска администрация, отговарящи за спорта и туризма, осъществяват контрол за ползването на общинските спортни обекти и съоръжения съобразно предназначението им и условията, при които са предоставени.

(2) Посочените в предходната алинея длъжностни лица уведомяват Министерството на физическото възпитание и спорта за констатираните нарушения от спортните организации при ползване на спортни имоти и съоръжения, собственост на Община Пещера.

Чл. 38. (1) В случай, че посочените в чл.37 служители на Общинска администрация – Пещера установят, че общински спортни обекти и съоръжения или части от тях се ползват не по предназначение или в нарушение на условията, при които са предоставени, те се изземват по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

(2) Общинските спортни обекти и съоръжения или части от тях, ползвани от спортни организации, на които е заличена съдебната, съответно регистрацията в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или регистрацията им като спортни организации, се изземват по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

(3) Спортни обекти и съоръжения, които се владеят или държат без основание или не се използват по предназначение, се изземват по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

Чл. 39. (1) Кметът на Община Пещера назначава със своя заповед общинска комисия за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера, по отношение на тяхната сигурност.

(3) Комисията по ал. 1 изготвя протокол, съдържащ оценка на спортния обект или съоръжение и годността му за ползване. Екземпляр от протокола се връчват на директора на дирекция „Финансово-стопанска дейност", директора на дирекция „Териториално-селищно устройство" и на ползвателя на обекта/съоръжението или упълномощен негов представител, които в срок до три дни от връчването могат да представят на комисията възражения по съдържанието на протокола.

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) За нарушение или неизпълнение на задължение по тази наредба физическите лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

(2) При повторно нарушение глобата е от 500 до 1000 лв., а имуществената санкция – от 1000 до 2000 лв.

Чл. 41. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Пещера.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Пещера.

(3) Административно-наказателното производство се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 4а, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 70, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

§ 2. За всички неуредени в тази Наредба въпроси, касаещи общинските спортни обекти и съоръжения, се прилагат разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Закона за общинската собственост, Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

§3. Тази Наредба е приета от Общински съвет –Пещера с Решение № 383 от 30.05.2013г.и влиза в сила от деня, следващ датата на приемането й.

Attachments:
Download this file (ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3.doc[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069