Петък, 01 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за изменение на наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 13 Юни 2013г. 15:46ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

За изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера

(Приета с № 383/30.05.2013г. на Общински Съвет – Пещера)

МОТИВИ за изменение на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера

1. Причини, налагащи приемането:

С Решение № 383/30.05.2013 г. на Общински съвет Пещера беше приета Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера

2. Цели които се поставят: Подобряване качеството на услугите, свързани с управление и разпореждане на общинска собственост.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение и допълнение на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането са:

- ефективното управление на общинската собственост

- повишаване на качеството на предлаганите услуги;

- По- добра регламентация и прозрачност

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинската собственост, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление

на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17.

 

 

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера

Чл.34, ал.1 (изм. и доп.): Община Пещера и търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала могат да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло общинска собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл.33-39 от Закона за публично-частното партньорство.

Чл.35, ал.1 (изм. и доп.): Община Пещера може да внася свободни спортни обекти и съоръжения – частна общинска собственост или да учредява вещни права върху тях като непарична вноска в капитала само на посочените в предходния член търговски дружества, при условия и по ред, определени в наредба на Общински съвет – Пещера. Когато общината не е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и другият съдружник/акционер не е държавата, друга община или публично-правна организация, непарична вноска в капитала се извършва само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл.33-39 от Закона за публично-частното партньорство.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069