Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Временна забрана за извършване на строителни дейности Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 10 Юли 2013г. 08:35ч.

З А П О В Е Д
№ 403
09.07.2013г.

С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.

Н А Р Е Ж Д А М:

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода
15 юли  до 30 август 2013 година.
При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в цитираната наредба санкции.
За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице Костадин Топчиев - тел.за контакти 0899036365/и Елена Баракова да поддържат непосредствен контакт със секретаря на община Пещера –Николай Гълъбов, с инж.Стела Павлова – гл.инженер на община Пещера, с Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство регистър и архив”.
С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност,настоящата заповед да се съобщи чрез радио „Пещера”, вестник „Родопска искра.Да се постави на информационното табло на Общинска администрация и се публикува на интернет-страницата на Общината.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Гълъбов- секретар на община Пещера.
Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.


За  КМЕТ:  
СТЕФАН.БАЛАБАНОВ                                                                                                                                                                                     /съгл.зап. № 397/04.07.2013г./

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069