Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 12 Юли 2013г. 11:26ч.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

МОТИВИ

За изготвяне на проект за Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера

1. Причини, които налагат приемането:

Приемането на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера  се налага поради изцяло променената нормативна база, касаеща управлението на отпадъците, а именно:
•    Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.;
•    Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от  06.11.2012 г.;
•    Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.;
•    Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013г. обн., ДВ, бр.7 от 25.01.2013г.;
•    Наредба за батерии и акумулатори  и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012г., обн., ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г.;
•    Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012г. , обн.,ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.;
•     Наредба за изискванията за третиране  на излезли от употреба гуми, приета с ПМС № 221от 14.09.2012 г., обн., ДВ, бр.73 от 25.09.2012г.;
•    Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 355 от 28.12.2012г., обв., ДВ, бр.2 от 08.01.2013г.

Новите задължения на общините, съгласно разпоредбите на  Закона за управление на отпадъците, както и новите изисквания към системите за разделно събиране в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките, налагат необходимостта от приемане на нова общинска наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера.
2. Целите, които се поставят:
2.1. Да се приведат нормативните актове, приети от Общински съвет – Пещера,   в съответствие с действащите законови и подзаконови  нормативни актове в областта на  управление на отпадъците.
2.2. Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже  по-засилен контрол върху дейностите,  свързани с отпадъците.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Повишен контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. дейности,  свързани с отпадъците.
Наредбата за управление на отпадъците  е инструмент за постигане в дългосрочен план  на  ефективно  управление на отпадъците и по-чиста  околна среда.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:
Предлаганият проект  на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера е разработен в съответствие с Европейското законодателство- Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на  Община Пещера.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или  подавани в писмен вид в Общинският център за услуги и информация на гражданите - Община Пещера, гр. Пещера, ул.“Дойранска епопея” № 17.

Attachments:
Download this file (Proekt na naredba.doc)Проект на Наредба[ ]437 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069