Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

27 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 23 Юли 2013г. 07:49ч.

 Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И СЕДМО  заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  29. 07. 2013 г. /понеделник/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1.    Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода месец януари- юни 2013г.
Докладва: Председателят на Общински съвет

2.    Информация за еврофондовете за периода м.юли 2012г. – м. юни 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Приемане на Отчет за проведении обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода януари – юни 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.    Текущи.
5.1.    Приемане на Общински план за младежта за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.2.    Приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.3.    Предложение за отмяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера, приета с Решение № 408/30.10.2009г. на Общински съвет – Пещера и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.4.    Издаване запис на заповед от Община Пещера в полза на ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/00745 от 23.10.2009г. по мярка 321 за Проект «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдитебна мрежа в с. Капитан Димитриево и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Капитан Димитриево, Община Пещера» слючен между Община Пещера и ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.5.    Издаване запис на заповед от Община Пещера в полза на ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/00746 от 23.10.2009г. по мярка 321 за Проект «Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово  - северна част и с. Капитан Димитриево, Община Пещера», сключен между Община Пещера и ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.6.    Издаване запис на заповед от Община Пещера в полза на ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/00747 от 23.10.2009г. по мярка 321 за Проект «Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово  - южна част, Община Пещера», сключен между Община Пещера и ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.7.    Издаване запис на заповед от Община Пещера в полза на ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/00749 от 23.10.2009г. по мярка 321 за Проект «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна  мрежа в с. Радилово, Община Пещера», сключен между Община Пещера и ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.8.    Доклад от проверка във връзка със следприватизационен контрол на «Медицински център» ООД гр.Пещера и МБАЛ «Проф. Димитър Ранев» ООД гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.9.    Даване на разрешение за изготвяне: ПУП- ПРЗ за отреждане на имот пл. № 004003 за кравеферма, производствена дейност, търговия и услуги в местността «Студен дол» по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.10.    Промяна в групите жилища от наличния жилищен фонд съобразно потребностите на Общината.
5.11.    Определяне на спортни обекти – общинска собственост, които  ще бъдат отдадени под наем.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.12.    Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ ІХ – ГНС, кв. 185 по ПУП на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.13.    Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – 1/3 идеална част от УПИ ІV – 147, кв.2 по пУП на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.14.    Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Пещера”.
Докладва: Стефан Щерев – общински съветник
от КП «Бъдеще за Пещера»

6.   Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069