Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед №436/19.07.2013 год. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 26 Юли 2013г. 11:04ч.

С Решение № 364/26.04.2013г., взето с Протокол № 23, Общински съвет гр. Пещера е разрешил отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /мери и пасища/ – публична общинска собственост.
Със Заповед № 348/18.06.2013г. са открити публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти /мери и пасища/ - публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Капитан Димитриево за общо и индивидуално ползване на земеделски производители, утвърдени са тръжните документации, условията за оглед на обектите и крайния срок за приемане на заявленията за участие.
От утвърдените тръжни документации е видно, че в тях не са прецизирани специфичните условия за участие в търговете, във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 37 п, ал.1 от ЗСПЗЗ, поради което и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.99, т. 1 от АПК и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС – Пещера, моя Заповед №348/18.06.2013г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на мери и пасища – публична общинска собственост и след преценка на изложените аргументи

Н А Р Е Ж Д А М:

Отменям моя Заповед №348/18.06.2013г., с която са открити търговете, назначена е комисия за провеждането им, утвърдени са тръжните документации, условията за оглед на обектите и крайния срок за приемане на заявленията, поради обстоятелството, че в утвърдените тръжни документации не са прецизирани специфичните условия участие в търговете, във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 37 п, ал.1 от ЗСПЗЗ.
Настоящата заповед следва да се връчи на заинтересованите лица, както и да се публикува на интернет - страницата на Община Пещера и да се обяви на информационното табло в сградата на общинска администрация.
След влизане в сила на заповедта да се възстановят на участниците в търговете  заплатените от тях суми за документи за участие, стойността на внесения депозит като  представят квитанция за внесен депозит - оригинал.
Настоящата заповед да се връчи на Началник отдел „Общинска собственост” и на Директор „ФСД” за сведение и изпълнение.

КМЕТ:    /п/
/Г. КОЗАРЕВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069