Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 06 Август 2013г. 10:52ч.

В изпълнение на Решения №,№379,380/30.05.2013г. на Общински съвет - Пещера и Заповед №463/02.08.2013г. на Кмета на Община  Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет – Пещера

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот №022006, частна общинска собственост, находящ се в местността „Друма”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №326/13.05.2013г., с площ 93.713 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, при начална тръжна цена в размер на
27 000.00 лв.    

IІ. Публичен търг с явно наддаване  за учредяване право на строеж за изграждане на:

1. Гараж №216 с площ 23.45 кв.м., в УПИ II – жилищно строителство и търговия в   кв. 27 по ПУП на гр. Пещера – допълващо застрояване източно от група гаражи по улица с осови точки 254 – 255 (улица „Симон Налбант”), кв.27, при начална тръжна цена, равна на пазарната оценка в размер на 880.00 лв.

III. Дата, място и часове за провеждане на търговете - 26.08.2013г., стая № 5, I етаж на общинска администрация :
- от 10:30ч. за търг за продажба на ПИ №022006, частна общинска собственост, находящ се в местността „Друма”,
- от 11:00ч. за търг за учредяване право на строеж за изграждане на Гараж №216 , в кв. 27 по плана на гр. Пещера.

IV. Цената на тръжната документация е следната:
- за продажба на ПИ№022006, частна общинска собственост, находящ се в местността „Друма”, землище на гр. Пещера –  30 лв.
- за учредяване право на строеж за изграждане на Гараж №216 с площ 23.45 кв.м., в кв. 27 по плана на гр. Пещера – 20 лв. и може да се закупи в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, до 16:00 ч. на 23.08.2013г.

V. Крайният срок за подаване на документите за участие в търга е до 17:00 ч. на 23.08.2013г. в ОЦУИГ.

VI. Депозитната  вноска  за участие в търговете :
1. За продажба на ПИ №022006, частна общинска собственост, находящ се в местността „Друма”, землище на гр. Пещера – 2 700 лв.
2.  За учредяване право на строеж за изграждане на Гараж №216 с площ 23.45 кв.м., в кв. 27 по плана на гр. Пещера – 88.00 лв.

VII.Стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.

VIII. Задължителни документи за участие в търговете:
1. Заявление за участие по образец.
2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.
3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване.
4. Документ за закупени тръжни книжа.
5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица - декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.
- декларация за оглед на имота
6. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или заверено копие от единен идентификационен код (ЕИК).
7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.
8. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
9. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Изискванията по точка 2 и 6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 2 и 6.

IX. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №17, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

X. Договор за продажба със спечелил участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

XI. Договор за учредяване  на право на строеж се сключва при спазване на реда и условията на чл.64, ал.1 от НРПУРОИ.


ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (ВЪТР.119) – Пенка Хамамджиева

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069