Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

28 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Август 2013г. 09:08ч.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 08. 2013 г. от 15. 00 часа в заседателна зала на хотел „Даф Транс" – летовище „Свети Константин" с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на приети решения от заседание с протокол № 27 от 29.07.2013г. на Общински съвет – Пещера.

 

Докладва: Кметът на Oбщината

2. Информация относно предприетите мерки от Община Пещера за уреждане статута и собствеността на летовище „Св. Константин" гр. Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

3. Отчет на сборния бюджет и извънбюджетните сметки и фондове на Община Пещера към 30.06.2013г.

Докладва: Кметът на Oбщината

4. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2013/2014 година.

Докладва: Кметът на Oбщината

5. Текущи.

5.1. Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера за 2013г.

Докладва: Кметът на Oбщината

5.2. Приемане на актуализация на бизнес – план на „ВКС" ЕООД – Пещера за трети регулационен период 2014-2018г. с базисна 2012г.

Докладва: Управителят на «ВКС» ЕООД

5.3. Предложение за одобряване на длъжностно щатно разписание на Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Пещера, считано от 01.09.2013г.

Докладва: Кметът на Oбщината

5.4. Даване на разрешение за изготвяне на ПУП на имот пл.№019038 с начин на трайно ползване – Гробище в м. «Копривец» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.

Докладва: Кметът на Oбщината

5.5. Даване на съгласие за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП за кв.199 гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

5.6. Отмяна на Решение № 407/29.07.2013г. на Общински съвет – Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

5.7. Даване на разрешение за изготвяне: ПУП- ПРЗ за отреждане на имот пл. № 004003 за кравеферма, производственна дейност, търговия и услуги в м. «Студен дол» по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.

Докладва: Кметът на Oбщината

5.8. Изменение и допълнение на Решение № 410/29.07.2013г. на Общински съвет – Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

5.9. Промяна на статута на Поземлен имот № 002007 в местността «Курията» с начин на трайно ползване – храсти от публична в частна общинска собственост.

Докладва: Кметът на Oбщината

5.10. Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 012238 в местността «Узун драгасия», землище на гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

5.11. Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Сълза Гаринчева Ковачева и Касандра Гаринчева Ковачева.

Докладва: Кметът на Oбщината

6. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069