Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 09 Октомври 2013г. 08:37ч.

В изпълнение на Заповед №582/08.10.2013 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
  1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот №012238, частна общинска собственост, находящ се в местността „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.671 дка, с начин на

трайно ползване - храсти, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 1 100.00 лв..
  1.2. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX - ГНС, кв.185 по ПУП на гр. Пещера, община Пещера, с административен адрес: ул. „Дъбовик”, с площ  270.00 кв.м., при начална тръжна цена, равна на пазарната цена в размер на 3 380.00 лв.  
  2. Дата, място и часове за провеждане на търговете - 28.10.2013г., стая № 5, I етаж на общинска администрация :
   - от 10:00ч. за търг за продажба на ПИ №012238, частна общинска собственост, находящ се в местността „Узун драгасия”, с площ 0.671 дка
   - от 10:30ч. за търг  за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX - ГНС, кв.185 по ПУП на гр. Пещера, община Пещера, с административен адрес: ул. „Дъбовик”, с площ  270.00 кв.м.      
 3. Цената на утвърдената тръжна документация за всеки от имотите е 30 лева, с включен ДДС и може да се закупи до 16:00ч. на 25.10.2013г.   в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/.
  4. Депозитната  вноска  за участие в търга :
   - за ПИ №012238 в м. „Узун драгасия”, с площ 0.671 дка - 110.00 лв.
   - за недвижим имот – УПИ IX - ГНС, частна общинска собственост, кв.185 по ПУП на гр. Пещера, община Пещера, с административен адрес: ул. „Дъбовик”, с площ  270.00 кв.м. - 338.00 лв.
   Депозитите за участие в търговете, да се внесат до 17:00ч. на 25.10.2013г. в касата на Община Пещера – стая №1 на II етаж или по сметка IBAN – BG 87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
  5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
  6. Документите за участие в търга се подават до 17 часа на 25.10.2013 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
  7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
  8. Задължителни документи за участие в търга:
      1) Заявление за участие по образец.
2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за ФЛ – копие от документ за самоличност.
      3) Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).  
      4) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.    
      5) Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
      6) Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесия/, сключени с Община Пещера.
7) Декларации по образец съгласно тръжните документи.
8) Документ за внесен депозит за участие в търга.
9) Документ за закупени тръжни книжа.
    10) Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
    Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т. 8, подточки 2 и 3.
  9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая №17 първи етаж на Общинска администрация от 10:00 - 12:00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.         
  10. Договор за продажба със спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
      ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (Вътр. 119) – Пенка Хамамджиева                          

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069