Четвъртък, 23 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 14 Октомври 2013г. 10:03ч.

В изпълнение на Заповед №  586  от 11.10.2013г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

публичeн търг с явно наддаване  за продажба на използвани строителни изделия – павета със среден размер 10/10/10 см  с вид на материала риолит и гранит за количество от

180 000 броя по 0.31 лв./брой без ДДС.
   2. Дата, място и час на провеждане на търга - 31.10.2013г., стая № 5, I етаж на общинска администрация от 10.00 часа.
   3. Документи за участие в търга:    
   3.1. Заявление за участие по образец;
   3.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица - копие от документ за самоличност.
   3.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).
   3.4. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;
   3.5. Документ за закупени тръжни книжа;
   3.6. Декларации по образец съгласно тръжните документи:
        - декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;
        - декларация за оглед на обекта.
   3.7. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесия/, сключени с Община Пещера.
   3.8. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване 30 дни преди датата на търга.
   3.9. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга.
   3.10. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
        Изискванията по точка 3.2 и 3.3. не се прилагат за участници - физически лица, които не са регистрани като търговци. Когато в заявлението по образец участника търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 3.2 и 3.3.
   4. Тръжна документация при цена 30 лева може да се закупува от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, до 16:00 ч. на 30.10.2013 г.   
   5. Краен срок за подаване на документите за участие в търга е до 17:00 ч. на 30.10.2013 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
   6. Депозит в размер на  5 580,00 лв. за участие в търга да постъпи до 17:00 ч. на 30.10.2013 г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
   7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия  участник.    
   8. Стъпка за наддаване в размер на 2 790,00 лв.        
   9. Оглед на използваните строителни изделия – павета със среден размер 10/10/10 см  може да се извършва до изтичане на срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая № 17 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
   10. Договор за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069