Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

32 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Октомври 2013г. 16:01ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ  И  ВТОРО   заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  25. 10. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация относно изработване на Общ устройствен план на град Пещера и неговото землище.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Информация относно проектните разработки във връзка с осъществяване на инвестиционните намерения за застрояване на

УПИ I Културна и техническа инфраструктура в кв.17 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Информация за дейността на Местния консултативен съвет за взаимодействие при охрана на горите и дивеча в Община Пещера за периода м.януари 2013г.- м.октомври 20213г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Текущи.
4.1.     Даване на разрешение за изготвяне на: ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на имот с пл.№ 121013 в местност «Широките ливади» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.2.     Даване на разрешение за изготвяне: ПУП- ПРЗ, с който се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ I  - 3 за жилищно строителство към поземлен имот № 100011, местността «Копривец» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.3.     Даване на разрешение за изготвяне: ПУП – План за застрояване и регулация за промяна предназначението на имот № 240014 /проектен/ обособен от ПИ № 240012 по КВС на с. Радилово за изграждане на нов ЖР стълб.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.4.     Допълване на Решение № 302/27.02.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.5.     Отдаване под наем на две помещения, находящи се на втория етаж на масивна двуетажна сграда.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.6.     Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 000218, местността «Растето», землище на с. Капитан Димитриево.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.7.     Предоставяне на Поземлен имот с № 011053, находящ се в местността «Копания кладенец» на наследниците на Николина Димитрова Дамянова.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.8.    Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти – частна общинска собственост:1. № 013164 в местността «Дъбравата», землище на гр.Пещера;
2. №013228 в местността «Дъбравата», землище на гр.Пещера;
3. №000565 в местността «Чукарата», землище на с.Радилово;
4. №112065 в местността «Корията», землище на с.Радилово;
5. №114027 в местността «Корията», землище на с.Радилово;
6. №071051 в местността «Кленака», землище на с.Радилово;
7. №014014 в местността «Ушите», землище на с.Радилово;
8. №024014 в местността «Златанов гроб», землище на с.Радилово;
9. №065072 в местността «Гьола», землище на с.Радилово;
10.  №065075 в местността «Гьола», землище на с.Радилово;
11.  №065076 в местността «Гьола»,  землище на с.Радилово;
12. №528015 в местността «Гробето», землище на с. Капитан Димитриево;
Докладва: Кметът на Oбщината

4.9.    Представяне на Регионален план за развитие на ВИК сектор за 2014-2035г.
Докладва: Апостол Апостолов
ВрИД Управител «ВКС» ЕООД Пещера

5.    Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069