Сряда, 17 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

36 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 20 Декември 2013г. 16:43ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ  И  ШЕСТО   заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  27. 12. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общински съвет на заседания с Протокол № 35 от 29.11.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Актуализация на сборния бюджет на

Община Пещера за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и план – сметка такса битови отпадъци за 2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Приемане на Отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода юли – декември 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.     Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец юли – декември  2013г.
Докладва: Председателят на ОбС

6.    Приемане Програма за работата на Общински съвет – Пещера през 2014 година.
Докладва: Председателят на ОбС

7.    Текущи.

7.1.    Приемане на «Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна   бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера».
Докладва: Кметът на Oбщината
7.2.    Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните  данъци на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.3.    Поемане на общински дълг към « Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор № BG161РО001/3.1-03/2010/039 с УО на ОП „Регионално развитие” за финансиране на проект: «Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост «Перистера» разположена на хълма «Света Петка» гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.4.    Допълване на Решение № 302/27.02.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.5.    Изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера
Докладва: Кметът на Oбщината

7.6.    Даване на разрешение за изготвяне ПУП – Парцеларен план за трасе за линеен обект, елемент на техническата инхраструктура – «Заустващ колектор» към обект « Пречиствателна станция за отпадни води» в местност «Лъката по КВС на гр. Пещера, съгласия за преминаване през имоти общинска публична собственост и одобряване на задание
Докладва: Кметът на Oбщината

7.7.    Даване на разрешение за промяна предназначението на част от УПИ І – 015028, 015035, Зеленина, УПИ ІІ – 015055 зеленина в местността «Лъката», землището на гр.Пещера, Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.8.    Даване на разрешение за изготвяне ПУП – Парцеларен план за водопровод и електропровод до имот пл.№ 125011 в местността «Широките ливади» по КВС на гр.Пещера, съгласие за преминаване през имоти публична общинска собственост и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.9.    Изменение на Решение № 418 на Общински съвет Пещера взето на заседанието проведено на 30.08.2013г., Протокол № 28 за даване на разрешение за изготвяне на ПУП на имот пл. № 019038 с начин на трайно ползване – Гробище в местността «Копривец» по КВС на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.10.    Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти частна общинска собственост :
1.    № 534025 в местността «Капил» землище на с. Радилово;
2.    № 534034 в местността «Капил « землище на с. Радилово;Докладва: Кметът на Oбщината

7.11.    Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие «Чистота и поддържане на общинската инфраструктура» - Пещера /Приет с Решение № 389/30.09.2009г от Общински съвет –Пещера и изменен с Решение № 175/31.07.2012г./.
Докладва: Директорът на ОП «Чистота и ПОИ»

7.12.    Създаване Комисия за контрол по изпълнение на сключен концесионен договор.
                                                       Докладва: Председателят на ОбС
7.13.    Попълване състава на Общинска комисия по безопастност на движението по пътищата.
Докладва: Кметът на Oбщината

8.   Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216