Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 494/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г.на Общински съвет - Пещера

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера

Приложение № 1 към Решение № 494,
взето с протокол № 36 от 27.12. 2013г.
на Общински съвет -€“ Пещера

 

Раздел І
Общи положения

Чл. 1 (1). С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните средства, средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства при спазване на следните принципи:
1. всеобхватност – управлението се осъществява чрез бюджета и сметките на бюджетните разпоредители, включени в Сборния бюджет на Община Пещера;
2. отчетност и отговорност – общинският бюджет се управлява по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджета;
3. адекватност €“ съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на Община Пещера;
4. икономичност придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на Община Пещера, при спазване на изискванията за качество на ресурсите;
5. ефикасност – постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на Община Пещера;
6. ефективност – степента на постигане целите на Община Пещера при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;
7. прозрачност – създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за бюджетните прогнози и проектобюджетите на Община Пещера;
8. устойчивост – поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на Община Пещера или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;
9. законосъобразност – спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.
Чл. 2. (1) Бюджетния процес включва всички етапи по подготовка, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, в съответствие с бюджетната процедура, настоящата наредба и правилата на СФУК на община Пещера, за които се прилагат специфични механизми за наблюдение и анализ и се осигурява прозрачност.
(2) Общинският бюджет е:

1. самостоятелен бюджет, извън републиканския и включва собствени приходоизточници и субсидии от държавата;
2. годишен финансов план за приходите и разходите на общината за една бюджетна година, който се съставя, обсъжда, приема, изменя, изпълнява и отчита съгласно закона и тази наредба;
3. финансова сметка, която включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на закона;
4. основен документ на политиката на общината, съставен и обсъден с участието на местната общност;
5. ръководство за оперативна дейност.
Чл. 3(1) Участниците в бюджетния процес осъществяват своите правомощия в съответствие със закона, настоящата наредба и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и са:
1. Общинският съвет - приема и изменя годишния бюджет на общината, по предложение на кмета на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му, при условията на настоящата наредба;
2. Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на общинския бюджет и съставянето на бюджетната прогноза, в съответствие със закона и при условията на настоящата наредба;
3. Общинска администрация - осъществява оперативно изпълнение на възложените задачи в бюджетния процес;
4.Второстепенните разпоредители - осъществяват оперативно
изпълнение на утвърдените им бюджети или разчети;
5.Местната общност - осъществява публичен контрол върху разходването на бюджетни средства и дава предложения.
(2) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджет:
1. разработва и утвърждава правила за организация на бюджетния процес, включително и определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
2. предлага за определяне от общинския съвет на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
3. определя разпоредителите от по-ниска степен, които прилагат делегиран бюджет, в случаите определени по закон;
4. упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
(3) Кметът на общината като разпоредител със сметки за средства от Европейския съюз:
1. организира разработването на разчетите за сметки от средства от Европйския съюз;
2. внася проекта на индикативен годишен разчет за сметки от средства от Европйския съюз, заедно с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година;
3. организира разработването на детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ;
4. утвърждава разработеният детайлен разчет по т. 3;
5.изпълнява и други функции, произтичащи от конкретните правила за управление, разпореждане и отчитане на сметките за средства от Европейския съюз.

Чл. 4. (1) Бюджетът се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

(2) Бюджетната година съвпада с календарната година.

(3) Бюджетът се съставя в български левове.

Чл. 5. (1) Разпоредител с бюджет е съответният ръководител на бюджетната организация.

(2) Първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат бюджет и са определени като такива със закон. Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Пещера е кметът на общината.

(3) Правомощия на първостепенен разпоредител с бюджет може да се делегират от първостепенния разпоредител с бюджет на лица от ръководния състав на Община Пещера за определен период от време. Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед. Делегирането не освобождава съответния първостепенен разпоредител с бюджет от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.

(4) Разпоредители с бюджет от по-ниска степен са тези, чиито бюджети се включват в бюджета на съответния разпоредител с бюджет от по-висока степен.

(5) Разпоредителите с бюджет от втора степен по бюджета на Община Пещера се определят от Общински съвет - Пещера по предложение на кмета на общината.
(6) За разпоредител с бюджет от по-ниска степен може да бъде определен и ръководителят на структурно звено на бюджетна организация, което не е юридическо лице.

(7) Второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите, когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.

(8) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Чл. 6. Бюджетът на Община Пещера се приема от Общинския съвет по реда на Закона за публичните финанси.

Чл. 7. Основните показатели за бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.

Чл. 8. (1) Разходите по бюджетите на разпоредителите с бюджет се класифицират по показатели въз основа на икономически и функционален признак.

(2) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране за делегираните от държавата дейности.

(3) Общински съвет - Пещера определя в разходната част на общинския бюджет средства за финансиране на текущи и капиталови разходи, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

Чл. 9. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета.

(2) Бюджетният процес се управлява от Общински съвет - Пещера и кмета на Община Пещера и другите разпоредители с бюджет

Раздел ІІ
Фискални правила

Чл. 10. При съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на общината спазват съответните фискални правила по Закона за публичните финанси.

Чл. 11. Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на Община Пещера, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

Чл. 12. (1) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на Община Пещера за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

(2) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджета на общината, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.
(4) Правилата по горните алинеи се прилагат и от второстепенните разпоредители с бюджет.

Чл. 13. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за Община Пещера във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Пещера.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от Община Пещера дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, Община Пещера задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на Община Пещера по временни безлихвени заеми и по предоставени й заеми от други лица от сектор „Държавно управление".

(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащанията по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Чл. 14. (1) Кметът на общината:
1. организира изпълнението на определените от Министъра на финансите ред, начин и срокове за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълги, включително за намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции.
2. утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалния правила по този раздел.
(2) Общинският съвет определя с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година:
1. максималния размер на новия общински дълг;
2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.
(3) Кметът на общината утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел и за представянето на информация в общинския съвет.

Чл. 15. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

Раздел ІІІ
Структура на общинския бюджет

Чл. 16. (1) Общинският бюджет включва:

1. Приходи от:

а) местни данъци – при условия, по ред и в граници, установени със закон;

б) такси – при условия и по ред, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от общината;

г) разпореждане с общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

з) помощи и дарения.

(2 ) (нова Решение № 182/30.12.2020г.)  Държавата компенсира намалението в приходите по ал. 1, т. 1, букви "а" и "б", когато то произтича от провеждането на държавна политика."

2. Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез, съгласно единната бюджетна класификация за:

а) персонал;

б) издръжка;

в) лихви;

г) помощи и обезщетения за домакинства;

д) текущи субсидии;

е) капиталови разходи.

3. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;

4. Бюджетно салдо;

5. Финансиране.

Чл. 17. (1) По бюджетите на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

(2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.

Чл. 18. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен в настоящата Наредба и от определените със закон компетентни органи.

Раздел ІV
Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки

Чл. 19. (1)/изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./ Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) /изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на раздел II на глава осма от ЗПФ от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините.

Чл. 20. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1.Трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б)/изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) /изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./други целеви разходи, включително за местни дейности;

д) финансови компенсации от държавата;

2. Временни безлихвени заеми.

(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.

(3) Средствата по ал. 1, т. 1, се предоставят въз основа на Закона за държавния бюджет за съответната година и/или с акт на Министерския съвет.

(4) Средствата по ал. 1, т. 1, букви „а", „б" и „в" се предоставят в срокове, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 21. (1) /изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности за сметка на централния бюджет, както и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които провеждат съответните области на политики.

(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност.

Чл. 22. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 23. (1) Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и Механизмът за неговото разпределение по общини се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Проектът на Механизма по ал. 1 се съгласува с Националното сдружение на общините в Република България.

Чл. 23а /Нов с Решение № 182/30.12.2020г./Извън случаите по чл. 19, ал. 2 бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат да се променят по реда на раздел II на глава осма от ЗПФ от съответния орган, включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.

Чл. 24. (1) При извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския съвет.

Раздел V
Съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

Чл. 25. (1) Кметът на Община Пещера организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на Община Пещера при спазване на указанията на Министъра на финансите по изпълнение на бюджетната процедура.

(2) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

3. /изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от ЗПФ за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;

4. финансите за контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

(4) /нова с Решение № 182/30.12.2020г./п Министърът на финансите може да дава указания относно обема, формата и съдържанието на информацията по ал. 3.
(5) /нова с Решение № 182/30.12.2020г./п Министерството на финансите може да изиска от съответната община да му предостави информацията по ал. 3.

Чл. 26. (1) Кметът на Община Пещера разработва бюджетната прогноза на общината със съдействието на кметовете на райони и на ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет, на базата на:

1. указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и по чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

2. допусканията за развитието на региона;

3. приетите от Общински съвет – Пещера стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план на развитие;

4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;

5.предложенията на местната общност;

6.предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост.
(2)Кметът на общината внася в общинския съвет, разработената бюджетната прогноза.
(3)Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината, в срок до 15 работни дни от внасянето и.
(4)Кметът на общината представя в Министерство на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.
(5) В случаите, в които срокът по ал. 3 не е спазен, кметът на общината представя в Министерство на финансите служебно само проекта на бюджетна прогноза, внесен в общинския съвет.

Чл. 27. (1) Кметът на Община Пещера разработва проекта на общинския бюджет по показателите по чл. 16, ал.1 от настоящата Наредба, със съдействието на кметовете на райони и на ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет на базата на:
1. /изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2 от ЗПФ;
2. Указанията на Министъра на финансите по чл.67, ал.6 и чл.82, ал.4 от Закона за публичните финанси.
3. Разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специални закони;
4. Задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
5. Прогноза за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
6. Задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
7. Задълженията по национални и регионални програми и проекти;
8. Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
9. Разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на проекти по Европейски програми;
10. Други оценки и прогнози.

Чл. 28. (1) Проектът на общинския бюджет се публикува на страницата на Община Пещера.

(2) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по Единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6 от ЗПФ, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ.

(3) В местен вестник се публикува обява, съдържаща датата, мястото и дневния ред за публичното обсъждане на проекта на общинския бюджет.

(4) Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.

Чл.29 (1) Кметът на Община Пещера отправя писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.
(2) Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на Община Пещера не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

(3) За постъпилите становища и предложения направени по време на публичното обсъждане на проекта за общинския бюджет, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общински съвет – Пещера.

Чл. 30. /изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./В рамките на срока по чл. 32 кметът на общината предоставя проекта за бюджет за публично обсъждане от местната общност.

Чл. 31. Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 25, ал. 2 от настоящата Наредба.

Чл. 32. /изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./

(1) Кметът на Община Пещера внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 25, ал. 2 от настоящата Наредба в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) /нова с Решение № 182/30.12.2020г./Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите

Раздел VІ
Приемане на бюджета на общината

Чл. 33. (1) Проектът на бюджет се разглежда от Общински съвет – Пещера. Разглеждането започва от Постоянните комисии на Общински съвет – Пещера, които дават становище по него в съответствие с Правилника за организация и дейността на Пещерския общински съвет.

(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на Общината по показателите по чл. 16, ал. 1 от настоящата Наредба, в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други, относими за Община Пещера показатели и разпоредби.

(3) С решението по ал. 2 Общинският съвет одобрява и:
1. приходите от местни данъци; от такси; от услуги и права, предоставяни от общината; от разпореждане с общинска собственост; от глоби и имуществени санкции; от лихви и неустойки; от други постъпления; от помощи и дарения;
2. разходите за делегирани от държавата и за местни дейности, включително и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, по видове разходи за: персонал; издръжка; лихви; помощи и обезщетения за домакинства; текущи субсидии; капиталови разходи;
3. бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, съответстващи на приетите със закон за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за общината показатели и разпоредби и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;
4. финансирането;
5. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи;
6. допълнителното финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общината;
7. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
8. /изм. и доп. с Решение № 182/30.12.202г./максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
9.размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
10.размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
11.лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
12./изм. и доп. с Решение № 182/30.12.202г./разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни
13.други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;
14.индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
15.актуализирана бюджетна прогноза;
16. допълнителните правомощия на кмета и условията за разпределение на резерва;
17. конкретни правила за съответната година, които се прилагат и от разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

(4) Целевата субсидия за капиталови разходи определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на Общинския съвет.

(4а) /нова с Решение № 182/30.12.2020г./При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината

(5) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:

1. Друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 7 и 11;
2. Общинските бюджети да включват и други показатели.

(6) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от кмета на Община Пещера.

(7) /нова с Решение № 182/30.12.2020г./При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.
(8) /нова с Решение № 182/30.12.2020г./Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 7 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.

Чл. 34. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

Чл. 35. /изм. и доп. с Решение № 182/30.12.202г./По решение на Общински съвет - Пещера делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнителносъс средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общините.

Чл. 36. Бюджетът на Община Пещера се публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането му от Общинския съвет. Бюджетът на общината се предоставя на Сметната палата и на Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му. На Министерството на финансите и на Сметната палата се предоставя и информация за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 от Закона за публичните финанси по ред, определен от Министъра на финансите.

Чл. 37. (1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.

(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на Община Пещера от Общински съвет - Пещера месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

Чл. 37а. (1) /нов с Решение № 182/30.12.2020г./При промени в административно-териториалното устройство на страната, както и в случаите на образуване на нови общини общинският съвет на съществуващата община приема изменението на годишния общински бюджет най-късно 60 дни след отделянето на новата община.
(2) Общинският съвет на новообразуваната община приема общинския бюджет за периода до края на текущата бюджетна година не по-късно от 60 дни след произвеждането на предсрочните избори за местна власт.
(3) При сливане на две или повече общини се изработва бюджет на новообразуваната община, който се приема от новоизбрания общински съвет не по-късно от 60 дни след произвеждането на изборите.
(4) В случаите по ал. 1 и 2 министърът на финансите определя размера на бюджетните взаимоотношения на съответните общини с държавния бюджет на основата на критерии и механизми в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет параметри.
(5) Кметът на съществуващата община по ал. 1 и кметът/кметовете на новообразуваната/новообразуваните община/общини по ал. 2 съвместно представят на министъра на финансите необходимата информация за натуралните и стойностните показатели на съответните общини в срок до 14 дни след срока съответно по ал. 1 – 3.

Раздел VІІ
Изпълнение на общинския бюджет

Чл. 38. (1) Изпълнението на бюджета на Община Пещера се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметствата и чрез ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година Общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.

(3) Финансовите последици от решенията на Общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл. 39. Приходите по бюджета на Община Пещера се събират от общинската администрация, освен когато със закон е предвидено друго.

Чл. 40. (1) Промени по бюджета на Община Пещера през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси и на Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Промените по бюджета на Община Пещера, извън тези по чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси, се одобряват от Общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 41, ал. 1, т.1 от настоящата Наредба.

(3) Общински съвет - Пещера може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

(4) Кметът на Община Пещера отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

(5) / изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./С настоящата Наредба (Приложение № 1) са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т.1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси.

Чл. 41. (1) Общинският съвет може да оправомощи кмета на Община Пещера да извършва компенсирани промени:

1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

2. в частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът на Община Пещера издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.

(4) След извършване на промени по реда на ал. 1, както и на тези по чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси, кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета.

Чл. 42. Временно свободните средства по бюджета на Община Пещера могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл. 43. (1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на приходи по бюджета на общината, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общините фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси.

(2)/ изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./ Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ.

(3) / изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./Постъпленията от приватизация може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

Чл. 44. / изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./

(1)Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

(2) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ.
(3) Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.
(4) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.

Чл. 45. / изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г./(1)Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.
(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" – "в" от ЗПФ не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.

 

(3) Алинея 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл. 46. Първостепенният разпоредител и разпоредителите от по-ниска степен с бюджет не могат да извършват разходи и да поемат задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по бюджетите им.

Чл. 47. (1) Кметът на Община Пещера може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал. 1 не може да води да преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

Раздел VIIа
Общини с финансови затруднения ( нов с Решение № 182/30.12.2020г.)


Чл. 47а. (1) Община Пещера е в ситуация на финансови затруднения, когато са налице три или повече от следните условия:
1. не се спазват фискалните правила по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗПФ;
2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;
6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година.
(2) Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ общини с финансови затруднения.
Чл. 47б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.
(2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три години.
(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност.
Чл. 47в. (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за преценка на показателите по чл. 130а от ЗПФ.
(2) При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 130а от ЗПФминистърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията по чл. 130д, ал. 2 от ЗПФ.
Чл. 47г. (1) Министърът на финансите издава методически насоки и указания по прилагането на чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.
(2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите се публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние.
Чл. 47д. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ към края на предходната година.
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.
(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:
1. открива процедурата за финансово оздравяване;
2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;
3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.
(4) В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.
(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.
(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.
Чл. 47е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:
1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;
3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;
4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.
(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.
(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, като планът включва и:
1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;
3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ, се съгласува предварително с министъра на финансите. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.
(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на финансите.
(6) Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл. 133, ал. 5 от ЗПФ публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.
Чл. 47ж. (1) Министърът на финансите може да отпуска за сметка на централния бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини, чиито планове за финансово оздравяване са съобразени със становището на министъра на финансите.
(2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.
(3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106 от ЗПФ.
Чл. 47з. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ.
(2) В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване при наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал. 2 в 30-дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.
Чл. 47и. В случаите по чл. 130ж, ал. 1 Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 130е от ЗПФ. При отклонение от постигането на целите на плана или при наличие на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ за следващите две последователни години министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема, когато е предвидено предоставянето му на траншове по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ, и/или да изиска предсрочното му възстановяване, и/или да предприеме действия по чл. 106 и 107 от ЗПФ след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.
Чл. 47к. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ, когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, като при изпълнението на плана по чл. 130е от ЗПФса постигнати:
1. намаление на просрочените задължения;
2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;
3. устойчиво нарастване на общинските приходи, като се изключат тези с еднократен характер;
4. повишена събираемост на общинските приходи;
5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер;
6. недопускане на три или повече от условията по чл. 47а, ал. 1 и изпълнение на фискалните правила, приложими за общините.
(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по-рано от 12 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.
(3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.
Чл. 47л. (1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.
(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.

Раздел VІІІ
Отчет на общинския бюджет

Чл. 48. (1) (изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г.) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т.2 и 3 от Закона за публичните финанси;

3. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал.1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Чл. 49. (1) Отчетът за изпълнението на годишния общински бюджет се публикува на интернет страницата на Община Пещера.

(2) Кметът на Община Пещера организира изготвянето на годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от Общински съвет – Пещера.

(3) Председателят на Общинския съвет публикува обява на интернет страницата и местен вестник, съдържаща датата, мястото и дневния ред за провеждане на обсъждане на годишния отчет.

(4) Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди датата на провеждането му.

Чл. 50. (1) Председателят на Общински съвет – Пещера отправя писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.

(2) Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Пещера не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

(3) За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на публичното обсъждане се съставя протокол, който се разглежда от Постоянните комисии на Общински съвет – Пещера заедно с разглеждането на отчета.

Чл. 51. (изм. и доп. с Решение № 182/30.12.2020г.)Общински съвет – Пещера, след публичното обсъждане, приема годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

Чл. 52. Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на Община Пещера се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от Общински съвет - Пещера. Редът за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите е определен в Раздел ІХ от настоящата Наредба.

Чл. 53. (1) Кметът на Община Пещера осъществява текущо наблюдение на:

1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

2. показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за всички контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;

3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината, като ефектът от такива сделки и операции се измерва и представя по показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси.

(2) Кметът представя в Общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т.2 и 3 за полугодието в срок до 30 септември.

(3) Информацията по ал. 1, т.2 и 3 се представя обособено от информацията по ал. 1, т.1.

(4) Министърът на финансите може да дава указания относно прилагането на ал. 1, т.2 и 3, включително за обема, формата и съдържанието на информацията, както и за идентифицирането, измерването и класифицирането на ефектите върху общинските финанси.

(5) Кметът на Община Пещера представя информацията по ал. 1, т.2 и 3 в Министерство на финансите.

(6) Кметът на Община Пещера информира местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от Общински съвет - Пещера на отчетите към полугодието и към края на бюджетната година, същите се правят достъпни за обществеността на електронната страницата на общината.

Раздел ІХ
Средства от Европейския съюз и чужди средства

Чл 54. Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.
Чл 55. (1) За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.
(2) Кметът на общината организира разработването на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз, въз основата на:
1. сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;
2. публикуваните решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
3. консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти.

(3) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.

(4) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз са с индикативен характер и съдържат и информация за основни финансови показатели.

(5) С решението за утвърждаване на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.
(6) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се актуализират по начина, по който са утвърдени.
(7) Кметът на общината утвърждава правила за изготвяне и отчитане на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината.
Чл. 56. (1) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се съставят в български левове, независимо от спецификите на финансиращата програма.
(2) Чрез сметките за средства от Европейския съюз се финансират всички проекти, по които общината е бенефициент по различни програми и международни договори, за които е определено, че се използват такива сметки.
(3) Чрез сметките за средства от Европейския съюз може да се извършва авансово финансиране на плащания на общината или на нейни звена, в качеството им на бенефициенти, под формата на безлихвени заеми по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, включително за сметка на осигуряване на средства за такова финансиране от централния бюджет.
(4) По предложение на кмета на общината, с решение на общинския съвет, за авансово финансиране на плащания по проекти по ал. 2, може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на община.
(5) Срокът на погасяване на заемите се обвързва със сроковете на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране и може да превишава края на годината, при условие, че не се нарушава нормалната дейност на общината.
(6) В случай на недостиг на средства, за авансови и междинни плащания по отделните проекти, общината може да поема общински дълг, при условията и по реда на ЗОД, ЗПФ, ЗДБРБ, Настоящата наредба и решението на общински съвет за приемане на бюджета.

Чл. 57. (1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране се администрират и управляват от Община Пещера и нейните разпоредители с бюджет чрез сметки за средства от Европейския съюз.

(2) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма за получаване, разпределяне и разходване от Община Пещера и нейните разпоредители с бюджет на средства от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране.

(3) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране може да постъпват и да се разходват чрез бюджета на Община Пещера, когато това е предвидено със закон или с акт на Министерския съвет.

(4) Министърът на финансите може да определи режимът на сметките за средства от Европейския съюз да се прилага и за средства по други международни програми и договори, доколкото с нормативен акт не е предвидено друго.

(5) Община Пещера и нейните разпоредители с бюджетни средства имат самостоятелни сметки за отчитане на средствата от Европейския съюз, за които се изготвя обобщен касов и счетоводен отчет.

Чл. 58. (1) Чуждите средства се администрират и управляват от бюджетните организации чрез сметки за чужди средства.

(2) Сметките за чужди средства са финансово-правна форма за получаване, съхраняване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на чужди средства.

(3) Сметките за чужди средства се прилагат, доколкото операции с чужди средства не се извършват чрез съответните бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.

Чл. 59. (1) Разчетите за сметката за средствата от Европейския съюз на Община Пещера се изготвят и актуализират от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.

(2) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на Община Пещера с решение на Общинския съвет.

Чл. 60. При съставяне на индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз, следва да се включи следната информация:

1.Информация по видове оперативни програми в процес на реализация:

а) Оперативна програма (наименование);
б) Източник на финансиране /приходи, помощи и дарения, бюджетни взаимоотношения/ ;
в) Сметна стойност, в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на Община Пещера;
г) Усвояване на средства по проекта за съответната година, в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на Община Пещера.
д) Бюджетно салдо и финансиране на бюджетното салдо.

2. Информация по видове оперативни програми в процес на подготовка и в процес на оценка, за които е нужно задължително съфинансиране от Община Пещера:

а) Оперативна програма (наименование);
б) Източник на финансиране /приходи, помощи и дарения, бюджетни взаимоотношения/;
в) Сметна стойност, в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на Община Пещера;
г) Усвояване на средства по проекта за съответната година, в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ и собствен принос на Община Пещера.

Чл. 61. Разпоредители със сметки за средства от Европейския съюз са ръководителите на бюджетни организации.

Чл. 62. (1) Средствата за плащания по бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз, както и допустимите и приложими форми на финансиране по реда на Закона за публичните финанси могат да се използват за финансиране на плащания по съответните програми и проекти, включително в случаите, когато не е постъпило или не е разполагаемо за плащания полагащото се финансиране от Европейския съюз или от съответния донор или кредитор по други международни програми и договори.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, при условие че не противоречи на съответното законодателство на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията на програмите и проектите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се приема от Общинския съвет на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и влиза в сила от 01.01.2014. В частта за бюджетния процес влиза в сила от датата на приемането й.
§ 2. Настоящата наредба отменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера с Решение №374/28.08.2009г. от ОбС Пещера, изменена и допълнена с Решение № 556/25.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г., изм. и доп. с Решение № 306/27.02.2013г.на ОбС Пещера.

§ 3. В срок от три години от влизане на настоящата наредба в сила, общината трябва да приведе показателите си за наличните в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията на разпоредбите на чл.33, ал.3, т.7 и т.8 от Наредбата.

Приложение № 1 към чл.40, ал.5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера

Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси

/свързан с поетите ангажименти и възникналите задължения/

1. Община Пещера изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.
2. Общински съвет – Пещера одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на Община Пещера индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на Община Пещера и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.
3. Второстепенните разпоредители изготвят и представят в Община Пещера справка за поетите ангажименти заедно с Отчета за касово изпълнение на бюджета.
4. Разпоредителите с бюджет изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент, дадени с указание ДДС № 04/01.04.2010 год. на Министерство на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума (суми) към конкретно определено лице (лица) при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи съответното лице-получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.)
5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет (ГФО) на Община Пещера за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.
6. Наличният ангажимент по сключен договор с доставчици на активи и услуги, в края на всеки отчетен период е размера на определената сума по договора, намален с фактурираните задължения.
7. Разходите за консумативи (вода, ел.енергия, топлоенергия) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
8. За спазване на изискването на чл.94, ал.3, т.2 от закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.

д-р Николай Пенев /п/

Председател на ОАбщински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069