Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

41 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 21 Февруари 2014г. 14:47ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова  свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО  заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  28. 02. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общински съвет на заседания с Протокол № 39 от 24.01.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Съгласуване на Стратегически план за дейността на

Звеното за вътрешен одит за периода 2014г.-2016г. и Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит при Община Пещера за 2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.    Текущи.
3.1.    Издаване на Запис на Заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект: Планиране на устойчиво, хармонично и интегрирано развитие на град Пещера чрез разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.2.    Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за БФП № BG № 161РО 001/3.2-03/2012/013 за проект „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.3.    Актуализиране и допълване на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.4.    Даване на разрешение за изготвяне: ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на имот с пл.№ 015046 и отреждането му в УПИ І – 015046 – за складова и производствена дейност, местност „Лъката” по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.5.    Даване на разрешение за изготвяне: ПУП – Парцеларен план за водоснабдяване и електроснабдяване на ПИ № 015046, местност „Лъката” по КВС на гр. Пещера, съгласие за прокарване през имоти – общинска собственост и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.6.    Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе за линеен обект – Канализационен колектор с. Радилово – с. Капитан Димитриево в землище на с. Радилово по КВС на с. Радилово, Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.7.    Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе за линеен обект – Канализационен колектор с. Радилово – с. Капитан Димитриево в местност „Радиловски път” по КВС на с. Капитан Димитриево, Община Пещера.
                                                     Докладва: Кметът на Oбщината
3.8.    Обявяване на терен от 70.00 кв.м. от североизточната част на ПИ № 100011 – публична общинска собственост, който съгласно одобрен проект за ЧИ на ПУП се приобщава към УПИ І – 3 за жилищно строителство, местност „Копривец” по КВС на гр. Пещера в частна общинска собственост.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.9.    Даване на разрешение за изготвяне ПУП – ПЗ за допълване на застрояването в УПИ – Х- 29 търговия и услуги, местност „Горна Бялча” по КВС на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.10.    Отмяна на Решение № 540/24.01.2014г.на Общински съвет Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.11.    Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на част от ПИ №000303/напоителен канал/ публична общинска собственост за достъп до ПИ № 125011 в местност „Широките ливади” по КВС на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.12.    Отмяна на Решение № 541/24.01.2014г. на Общински съвет Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.13.    Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на част от ПИ №000239/напоителен канал/ публична общинска собственост за достъп до ПИ № 000219 животновъдна ферма землище на с. Капитан Димитриево.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.14.    Разрешаване изготвяне на проект за частично изменение на ПУП за УПИ І – Училище и УПИ ІІ – Детска градина в кв. 180 гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината
3.15.    Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 481/29.11.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.       Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069