Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

42 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 21 Март 2014г. 16:55ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО  заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  28. 03. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация на „Биовет” АД  за причините във връзка с появилата се миризма в града.

2.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на

заседания с Протокол № 41 от 28.02.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Отчет за работата на Районно управление «Полиция» - Пещера за 2013г.
Докладва: ВНД Началник РУП - Пещера

4.    Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2013година.
Докладва: Секретарят на МКБППМН

5.    Приемане на Годишна програма за развитието на читалищната дейност  в Община Пещера за 2014г
Докладва: Кметът на Oбщината

6.    Текущи.

6.1.    Приемане на Отчет за 2013г. по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.2.    Приемане на Отчет за 2013г. по изпълнение на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.3.    Приемане на Отчет за 2013г. по изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.4.    Изменение и допълнение на Правила за ползване на мери и пасища на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.5.    Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за линейни обекти – водопровод и електропровод за захранване на ПИ № 438018 в местност „Кътево кладенче” по КВС на с. Радилово.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.6.    Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен обект – електропровод до ПИ № 004003 в местност „Студен дол” по КВС на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.7.    Предоставяне на Поземлен имот № 013255, находящ се в местността „Дъбравата”, землище на гр.Пещера на наследниците на Георги Тодоров Кукушев.Докладва: Кметът на Oбщината

6.8.    Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти – частна общинска собственост :
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.504.487, гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.501.235, гр. Пещера;
Докладва: Кметът на Oбщината

6.9.    Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера с предложение за предоставяне на концесия на „Плувен комплекс - Пещера” – публична общинска собственост.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.10.    Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – канализация ф315 част от главен клон ІІ участък 32РР с дължина на трасето – 24.00 линейни метра и площ със сервитута – 151,56 кв.м. да премине през ПИ № 340003 - / с площ 1.152 дка/ - частна общинска собственост съгласно Акт № 345/13.09.2013г., представляващ нива в  в местност „Кътево кладенче” в землището на с. Радилово, Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.11.    Одобряване на ПУП- Парцеларен план за трасе за линеен обект – Ел. кабел Ср.Н(средно напрежение) за захранване на помпена станция № 2 и Трафопост в землището на с.Радилово,  Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.12.    Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасета на линейни обекти – Кабел 20кV от ВКП до нов БКТП „ПСОВ-Капитан Димитриево” 1х160кVА.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.13.    Одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на път до обект –„Пречиствателна станция за отпадни води с.Капитан Димитриево” в ПИ 521029/общинска публична/ местност „Сухи ливади” , Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.14.    Одобряване на ПУП–Парцеларен план за трасе за линеен обект – Външни ВиК мрежи за ПСОВ на с.Капитан Димитриево, Община Пещера – Главен колектор /клон/ II.Докладва: Кметът на Oбщината

7.       Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069