Петък, 01 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 29 Април 2014г. 13:18ч.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


 ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера. (Приет с Решение № 389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение № 175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г. и Решение № 505/27.12.2013г.)
 
        Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”- Пещера.
    1. Причини, които налагат приемането:
В глава ІІІ, чл.7, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера е регламентирано щатното разписание и структура на

предприятието. Във връзка с възникнала необходимост от експлоатиране и поддържане на

„Плувен комплекс - Пещера” през летен сезон 2014г., се предвижда да бъде допълнително създадено ново звено „Експлоатация и поддръжка на плувен комплекс „Пещера”” и да се разкрият 4 щатни бройки към него, а именно - „Медицинска сестра”, „Спасител басейн”, „Продавач билети” и „Чистач”.  Причината за настоящото предложение са :
Създаване на  условия за експлоатация, нормално функциониране и поддръжка на „Плувен комплекс - Пещера”.
-    за новосъздадената 1 щатна бройка „Медицинска сестра”- разкриването се налага за медицинско обслужване, оказване на първа медицинска помощ и други дейности, изискващи специализирана медицинска помощ, при възникнали ситуации с посетители на плувния комплекс, съгласно длъжностната му характеристика.
-    за новосъздадената 1 щатна бройка „Спасител басейн”-  разкриването се налага за физическата охрана на посетителите в басейна, като следи за недопускане на инциденти и злополуки, оказва необходимото съдействие на медицинските екипи, при поискване от тяхна страна и др., съгласно длъжностната му характеристика.
-    за новосъздадената 1 щатна бройка„Продавач билети”-разкриването се налага за събирането на входна такса от посетителите на плувния комплекс и недопускането на посетители ползващи басейна, без да са платили входна такса, съгласно длъжностната му характеристика.
-    за новосъздадената 1 щатна бройка „Чистач”- разкриването се налага                        
поради необходимостта от почистване на определените помещения,площи и общите части на плувния комплекс - коридори, стълбища, тоалетни и т.н.; периодично зарежда с необходимите санитарно-хигиенни материали ; почистване сервизните помещения и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието, съгласно длъжностната му характеристика    2. Целите, които се поставят:
Осигуряване на обслужващ персонал за експлоатация, нормално функциониране и поддръжка на „Плувен комплекс - Пещера”. 3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера  са необходими допълнителни финансови средства в размер на  18000лв. за 2014г. Предвижда са голяма част от необходимите финансови средства за нормалното функционаиране на плувния комплекс, да бъдат покрити от входната такса плащана от посетителите.
4. Очаквани резултати от прилагането: Нормално функциониране и поддръжка на „Плувен комплекс - Пещера” за летен сезон 2014г. и задоволяване на нуждите и потребностите на жителите и гостите на гр.Пещера от плувен басейн. 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюзПредлаганият проект за изменение на правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.  
            Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”- Пещера.  
ПРОЕКТ!
Изменя Глава ІІІ, чл.7 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие ”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера, както следва:
    §1. Глава ІІІ, Чл.7, ал.1 да придобие следното съдържание:

№ по ред

Длъжностни наименования

Щатна численост

1

Директор

1

2

Зам.Директор поддържане общ.инфраструктура

1

3

Счетоводител

1

4

Касиер-счетоводител, личен състав и деловодител

1

 

Звено “Поддържане на общинската инфраструктура и обекти общинска собственост”:

 

5

Ръководител на звеното

1

6

Строителен работник

6

7

Работник поддръжка (в т.ч. и в кметствата по 1)

6

 

Шофьор

1

 

Звено “Чистота ”

 

8

Ръководител на звеното

1

9

Пазач сметище

2

10

Сметосъбирач, мияч на улици

10

11

Метач (в т.ч. за кметствата по 1)

21

12

Автомонтьор

2

13

Заварчик

1

14

Машинист

1

15

Шофьор

8

16

Пазачи

4

17

Механик

1

18

Доставчик,склададжия,заверка пътни листове

1

 

Звено “Поддържане и чистота на общински зелени площи”:

 

19

Ръководител звено

1

20

Специалист поддръжка на водни системи

1

21

Техник-озеленител

1

 

Звено „Експлоатация и поддръжка на „Плувен комплекс-Пещера””:

 

22

Медицинска сестра

1

23

Спасител басейн

1

24

Продавач билети

1

25

Чистач

1

§2.В глава ІІІ, чл.7, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие ”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” текста ”Числеността на персонала е 75” да се замени с текста „Числеността на персонала е 79”.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. илиподавани в писмен вид в ОЦУИГ на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069