Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 12 Май 2014г. 11:17ч.

В изпълнение на Решение №148/31.05.2012г., Решение №363/26.04.2013г., Решение № 522/24.01.2014г., изменени и допълнени с Решение №381/30.05.2013г., Решение №575/28.03.2014г., Решение №613/25.04.2014г. на Общински съвет - Пещера и Заповед №291/10.05.2014г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет - Пещера, 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти/ мери и пасища/ – публична общинска собственост на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или

на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при начална тръжна цена 6.00 лв./дка/годишно  и при срок на договора за отдаване под наем - до 5 стопански години, както следва:

№ по ред

Землище

№ на имота, местност

Категория на земята

Площ/дка/

Начална тръжна цена

Депозит

Стъпка на наддаване

1

с.Радилово,общ. Пещера

000303

„Голям чал”

IX

219.932 дка

1 319.59 лв.

263.92

лв.

65.98 лв.

2

с.Радилово,общ. Пещера

063122

„Пеьово келеме”

IX

91.940 дка

551.64 лв.

110.32

лв.

27.58 лв.

3

с.Радилово,общ. Пещера

523009„Стара пъдарница”

VIII

43.802 дка

262.81 лв.

52.56

лв.

13.14 лв.

4

с.Радилово,общ. Пещера

547013

„Средния чал”

IX

27.978 дка

167.87 лв.

33.58 лв.

8.39 лв.

5

с.Радилово,общ. Пещера

000269 „Кънева могила”

VIII

32.933 дка

197.60 лв.

39.52 лв.

9.88 лв.

6

гр.Пещера,

общ.Пещера

001002„Чала”

IX

33.379 дка

200.27 лв.

40.06 лв.

10.01 лв.

7

гр.Пещера,

общ.Пещера

021001„Голям камък”

IX

43.294 дка

259.76 лв.

51.96 лв.

12.99 лв.

8

гр.Пещера,

общ.Пещера

035011

„Крушовица”

IX

33.193 дка

199.16 лв.

39.84 лв.

9.96 лв.

9

гр.Пещера,

общ.Пещера

040066

„Икочово”

IX

27.281 дка

163.69

лв.

32.74 лв.

8.18 лв.

10

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

504006

„Бабата”

VIII

38.305

дка

229.83

лв.

45.96 лв.

11.49 лв.

11

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000312

„Бялата пръст”

IX

50.174

дка

301.04

лв.

60.20 лв.

15.05 лв.

12

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000299

„Огняново дере”

IX

167.228

дка

1 003.37

лв.

200.67 лв.

50.17 лв.

13

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000301

„Гьолбаш”

IX

32.446

дка

194.68

лв.

38.94 лв.

9.73 лв.

14

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

527015

„Дупката-Гробето”

IX

30.906 дка

185.44

лв.

37.09 лв.

9.27 лв.

15

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000309

„Баталето”

VIII

40.637

дка

243.82

лв.

48.76 лв.

12.19 лв.

16

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000392

„Баджанов егрек”

IX

61.953

дка

371.72

лв.

74.34 лв.

18.59 лв.

17

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000531

„Еловици-радил.път”

IV

2.451

дка

14.71 лв.

2.94 лв.

0.74 лв.

18

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

502047

„Ушите”

VIII

4.150

дка

24.90 лв.

4.98 лв.

1.25 лв.

19

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

508033

„Айкъня”

VIII

27.482

дка

164.89 лв.

32.98 лв.

8.24 лв.

20

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

508043

„Копани могили”

IX

143.756

дка

862.54 лв.

172.51 лв.

43.13 лв.

21

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

508044

„Айкъня”

   VIII

78.281

дка

469.69 лв.

93.94 лв.

23.48 лв.

22

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

523018

„Ушите”

   IX

1.673

дка

10.04 лв.

2.01 лв.

0.50 лв.

23

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

058004

„Мосчето”

   VIII

2.313

дка

13.88 лв.

2.78 лв.

0.69 лв.

24

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000049

„Алчага”

   VIII

6.932

дка

41.59 лв.

8.32 лв.

2.08 лв.

25

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000073

„Коватка”

   VIII

1.625

дка

9.75 лв.

1.95 лв.

0.49 лв.

26

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000144

„Мосчето”

     IX

3.054

дка

18.32 лв.

3.66 лв.

0.92 лв.

27

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000202

„Айкъня”

  

   VIII

2.137

дка

12.82 лв.

2.56 лв.

0.64 лв.

28

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000230

„Айкъня”

     V

5.547

дка

33.28 лв.

6.66 лв.

1.66 лв.

29

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000302

„Бялата пръст”

   IX

2.180

дка

13.08 лв.

2.62 лв.

0.65 лв.

30

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000318

„Умата”

     IX

58.134

дка

348.80 лв.

69.76 лв.

17.44 лв.

31

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000322

„Мосчето”

   VIII

12.579

дка

75.47 лв.

15.10 лв.

3.77 лв.

32

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000323

„Дупката

(Гробето)”

     X

6.051

дка

36.31 лв.

7.26 лв

1.82 лв.

33

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

000342

„Мосчето”

   VIII

41.911

дка

251.47 лв.

50.30 лв.

12.57 лв.

34

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

515023

„Тренчовица”

   VIII

204.562

дка

1 227.37 лв.

245.47 лв.

61.37 лв.

35

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

515035

„Тренчовица”

   IX

59.104

дка

354.62 лв.

70.72 лв.

17.73 лв.

36

с.Капитан Димитриево

общ. Пещера

527013

„Гробето”

   IX

8.314

дка

49.88 лв.

9.98 лв.

2.49 лв.

                 

II. Дата, място и часове за провеждане на търговете:

         2.1. На 29.05.2014г. от 9:00 ч. стая № 5, I етаж на общинска администрация за имоти с номера от 1 до 20 и на 30.05.2014 г. от 9:00 ч., стая № 5, I етаж на общинска администрация, за имоти с номера от 21 до 36, съгласно последователността на имотите в приложената таблица за отдаване под наем на общински мери и пасища на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни в съответното землище.

         2.2. На 03.06. 2014 г. от 9:00 ч., стая № 5, I етаж на общинска администрация за отдаване под наем на лица, които са поели задължение да поддържат в добро земеделско и екологично състояние общински мери и пасища, които не са необходими за нуждите на земеделски стопани отглеждащи пасищни животни в съответното землище.

     III. Цената на тръжната документация за всеки от имотите е 20 лв. за всеки от имотите и може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата от Общински център за услуги и информация на гражданите/ОЦУИГ/ до 16:00 ч. на 28.05.2014 г. за участие в търговете на 29.05.2014г., до 16:00 ч. на 29.05.2014г. за участие в търговете на 30.05. 2014 г. идо 17.00 ч. на 02.06.2014г. за участие в търговете на 03.06. 2014 г.

       IV. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търговете, ведно с другите документи за участие в търговете е до 17:00 ч. на 28.05.2014 г. за търговете на 29.05.2014г., до 17:00 ч. на 29.05.2014г. за търговете на 30.05.2014г. идо 17.00 ч. на 02.06.2014г. за търговете на 03.06. 2014 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/.

     V.Стъпката за наддаване е до 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.

    VI. Задължителни документи за участие в търговете:

         1. Заявление за участие по образец;

         2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.

         3. Документ за внесен депозит за участие в публичните търгове с явно наддаване;

         4. Документ за закупени тръжни книжа;

         5. Декларации по образец:

        - декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица

        - декларация за оглед на имота

      6. Регистрационна карта за земеделски производители

         7. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител

        8. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или заверено копие за единен идентификационен код (ЕИК).

         9. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесия и др./, сключени с Община Пещера.

        10. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване до 30 дни преди датата на търга.

      11. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга;

        12. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.      

VII. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №17, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

VIII. Договорите за отдаване под наем на мери, пасища със спечелил участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069