Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 20 Май 2014г. 11:14ч.

ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ КАНДИДАТСТВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА  

На основание чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и от чл. 45 до чл. 50 на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за включването на български граждани без военна подготовка за обучение в организирани курсове от Министерството на отбраната по начална и/или специална военна подготовка, в структурите на Централното военно окръжие.    Разясняване на предимствата на

български граждани без военна подготовка, преминали курс по начална и/или специална военна подготовка от служителите на Областен военен отдел - Пазарджик както следва:
    
    1. Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат
начална и/или специална военна подготовка, могат да преминат курс,
организиран от Министерството на отбраната, ако отговарят на изискванията на
чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. 

   2. Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат
начална и/или специална военна подготовка, сключват договор за обучение при
явяването си в специализираните учебни центрове и за времето на курса им се
осигуряват:  

 2.1. настаняване, изхранване и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;
    
    2.2. безплатно медицинско обслужване;
    
    2.3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност
вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението;
    
    2.4. за срока на обучение те са със сатус на обучаеми и са длъжни да спазват
правилата и реда, определени в специализираните учебни центрове.
    
    3. Финансовото осигуряване на курса на български граждани без военна
подготовка е за сметка на Министерството на отбраната по програма 2.4. „
Резерв на въоръжените сили”, подпрограма 2.4.2. „Доброволен резерв на
въоръжените сили и военна подготовка на български граждани” и програмен
елемент 2.4.2.3. „Подготовка на студентите и българските граждани без военна
подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка”.
    4. Курсовете на български граждани без военна подготовка, желаещи да
получат начална и/или специална военна подготовка се провеждат в
специализирани учебни центрове и са с продължителност, както следва:
    
    4.1. курсове по начална военна подготовка до 90 учебни часа;
    
    4.2. курсове по специална военна подготовка - не по-малко от 90 учебни
часа;
    4.3. в курсове за специална военна подготовка се включват само български
граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка.    Обучението на български граждани без военна подготовка,
желаещи да се обучават в курсове по начална и/или специална военна
подготовка се организира, както следва:  

 1. В курсове за начална военна подготовка - от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната в „Единен център за начална военна подготовка” (военно формирование 22160 - Плевен).
    
    2. В курсове за специална военна подготовка - от командващия на
Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили или от ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Провеждат се в специализирани учебни центрове под формата на
практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или
стажантски курсове.
    
    3. Курсовете за начална и/или специална военна подготовка на български
граждани без военна подготовка се обявяват със заповед на министъра на
отбраната, която включва:
    
    3.1. определя се мястото на обучение;
    
    3.2. указва се броят на обучаемите в съответния курс;
    
    3.3. уточнява се наименованието на курса по начална и/или специална
военна подготовка;
    
    3.4. определя се продължителността на курса;
    
    3.5. указват се условията и редът за кандидатстване;
    
    3.6. други специфични изисквания.    
    Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат
начална и/или специална военна подготовка, подават необходимите
документи в структурите на Централно военно окръжие, като се включват в организиран курс в следният ред:
 
    1. автобиография;
    
    2. свидетелство за съдимост;
    
    3. свидетелство за завършен курс по начална военна подготовка (ако има
такъв);
    
    4. копие на свидетелства за образование и квалификация.
    
    5. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго
гражданство;
    
    6. да са годни и психологически пригодни за военна служба;
    
    7. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
    
    8. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено
престъпление от общ характер.          Началникът на Централното военно окръжие със своя заповед организира
реда за набиране на кандидати, отговарящи на изискванията за обучение в
курсове за начална и/или специална военна подготовка.
         
    Определените кандидати-български граждани без военна подготовка се
зачисляват в курс по начална и/или специална военна подготовка със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.
        
     Обучението на български граждани без военна подготовка, включени в
курсове за обучение по начална и/или специална военна подготовка завършва с
полагане на изпити, като на успешно издържалите изпитите се издава
удостоверение за завършено обучение.
       
    Всеки български гражданин без военна подготовка, успешно завършил
обучението си в специализиран учебен център, полага военна клетва по реда на
уставите на въоръжените сили, присвоява му се военно звание и се вписва на
военен отчет.
       
    Завършилите обучението си в специализиран учебен център, имат
предимство при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в
доброволния резерв, при равни други условия.За подробна информация – младши експерт в Областен военен отдел – Пазарджик за общини Пещера и Брацигово Петьо Русеков, Община Пещера, ет.2, стая № 8, тел.0350 / 622 12, или в Областен военен отдел – Пазарджик,    ул. “ Втори януари “ № 10, тел. 034 / 445 463.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069