Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Отдаване под наем спортен обект Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 05 Юни 2014г. 08:48ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта ОБЯВЯВА списък на свободен спортен обект – частна общинска собственост, който е предвидено да бъде отдаден под наем през 2014г., а именно:
 Поземлен имот с идентификатор 56277.501.7 с площ 658.00 кв.м, начин на трайно ползване-Спортно игрище, трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план-кв.23А, парцел ХХVІІІ-Спортна площадка с местонахождение

гр.Пещера и административен адрес ул. “Георги Хаджидимитров” и граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 56277.501.9621, 56277.501.6, актуван с Акт за частна общинска собственост № 394/21.03.2014г.
Отдаването под наем  на общинския имот със спортно предназначение се извършва съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му.
Спортният имот – частна общинска собственост ще се отдава     под наем при цена в размер на 100.00 лв./месечно, определена от лицензиран оценител, и одобрена от Общински съвет – Пещера с Решение №600/25.04.2014г.
Списъкът се поставя на видно място в сградата на общинска администрация, на спортния обект и на Интернет страницата на Община Пещера.
Право да кандидатстват за пряко отдаване под наем на спортния обект имат само спортните организации по чл.10, ал.2 от ЗФВС и спортни клубове по чл.11 и чл.12, ал.1 от ЗФВС.    
Заинтересованите лица и организации, съгласно чл.76, ал.2 на ППЗФВС, могат да подават мотивирани искания  за пряко наемане на обекта, посочен в списъка, които следва да бъдат придружени от следния набор от документи:
1. Мотивирано искане за ползване на посочения обект от обявения списък, което да съдържа данни за кандидата и информация за неговата дейност;
2. Спортна лицензия от съответна спортна организация;
3. Актуално удостоверение за съдебна регистрация;
4. Финансово обезпечена инвестиционна программа, включваща разходи по поддържане на имота и неговата експлоатация и извършване на подобрения – допълнително ограждане и обезопасяване;
5. Декларации по чл.73, ал.4 и ал.5 от ППЗФВС;
6. Декларация за липса на неданъчни задължения към Община Пещера;
7. Удостоверение от отдел «Местни приходи» при Община Пещера за липса на задължения;
При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота. При класирането се оценява общественият принос на кандидата в спорта.
Документи се подават в запечатан плик в ОЦУИГ на Община Пещера в едномесечен срок от обявяване на настоящия списък.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069