Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

47 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Юни 2014г. 13:27ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО  заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  27. 06. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 46 от 30.05.2014г.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Информация за работата  с еврофондовете  за периода

месец юли 2013г. – месец юни 2014г.
                                                                           Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Предложение за включване на СОУ„Св.Климент Охридски” – гр.Пещера и ОУ„ Петко Р. Славейков” – гр.Пещера в Списъка на средищните училища за учебната 2014/2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.    Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2014г. и разчета за капиталови разходи.Докладва: Кметът на Oбщината
6.    Текущи.
6.1.    Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.2.    Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на имот с пл.№ 010055 в местност „Долна Бялча” по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.3.    Одобряване на проект за ЧИ на ПУП – План за регулация на предвидена нереализирана улица с о.т. 118-121-133, разположена между кв.19 и кв.20 по ПУП на с. Капитан Димитриево.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.4.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за смяна предназначението на ПИ № 121001 и отреждане в УПИ ІV – 121001 – Обществено обслужване и търговия в м. „Широки ливади” по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.5.    Даване на разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ  за промяна отреждането на УПИ ХХІ – 267- „Жилищно строителство, търговия и услуги” в УПИ ХХІ – 267 за „Спорт, атракции, търговия и услуги” в местността „Узун драгасия” по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.6.    Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР за продължаване на улица с осови точки 555-556 до осова точка 540 и обособяване на паркинги към нея между кв.127 по плана на гр. Пещера и река „Стара река”.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.7.    Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот № 121007 в местността „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.8.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод, канализация и електропровод до поземлен имот № 121007 в местността „Широките ливади” по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.9.    Отказ на Община Пещера да изкупи имот с идентификатор 56277.501.379 гр.Пещера, ул. „Симон Налбант”.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.10.    Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 182003 находящ се в землището на с. Радилово.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.11.    Приемане на оценка и даване съгласие за учредяване право на строеж на ЕВН България – КЕЦ Пещера върху имот № 240014, местност „Кътево кладенче”, землище на с. Радилово.
Докладва: Кметът на Oбщината

7.       Питания

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069