Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 24 Юни 2014г. 10:23ч.

В изпълнение на Заповед №370/23.06.2014 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №012035, частна общинска собственост, находящ се в

местността „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №365/28.10.2013г., с площ 0.565 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия - девета, при начална тръжна цена в размер на 350.00 лв.
1.2. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор  56277.504.487, целият с площ 242.00 кв.м., начин на трайно ползване-ниско застрояване(до 10 м), трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план-кв.200, УПИ XVII , административен адрес ул. „Свобода” №35 и ул. „Стара река”, гр. Пещера, п.к.4550, община Пещера, област Пазарджик, актуван с АОС №382/23.01.2014г., при начална тръжна цена в размер на 2 900.00 лв.
1.3. Поземлен имот №040106, частна общинска собственост, находящ се в местността „Икочово”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №401/04.04.2014г., с площ 8.072 дка, с начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия – десета, при начална тръжна цена в размер на 3 350.00 лв.
1.4. Поземлен имот №040105, частна общинска собственост, находящ се в местността „Икочово”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №400/04.04.2014г., с площ 0.400 дка, с начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия – десета, при начална тръжна цена в размер на 260.00 лв.
1.5. Поземлен имот №112065, частна общинска собственост, находящ се в местността „Корията”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.282 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – шеста(0.120), пета(0.162), при начална тръжна цена в размер на 200.00 лв.
1.6. Поземлен имот №114027, частна общинска собственост, находящ се в местността „Корията”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.240 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 200.00 лв.
1.7. Поземлен имот №071051, частна общинска собственост, находящ се в местността „Кленака”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.630 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна цена в размер на 350.00 лв.
1.8. Поземлен имот №065072, частна общинска собственост, находящ се в местността „Гьола”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 1.801 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – десета(0.100), пета(1.701), при начална тръжна цена в размер на 850.00 лв.
1.9. Поземлен имот №065075, частна общинска собственост, находящ се в местността „Гьола”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.540 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия –пета, при начална тръжна цена в размер на 300.00 лв.
1.10. Поземлен имот №065076, частна общинска собственост, находящ се в местността „Гьола”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.312 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – пета, при начална тръжна цена в размер на 220.00 лв.2. Дата, място и часове за провеждане на търговете - 11.07.2014г., стая № 5, I етаж на общинска администрация:
- от 10:00ч. за търг за продажба на ПИ №012035, м. „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера
- от 10:15ч. за търг за продажба на ½ идеална част от ПИ с идентификатор  56277.504.487, трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план-кв.200, УПИ XVII, гр. Пещера
- от 10:30ч. за търг за продажба на ПИ №040106, м. „Икочово”, землище на гр. Пещера
- от 10:45ч. за търг за продажба на ПИ №040105, м. „Икочово”, землище на гр. Пещера
- от 11:00ч. за търг за продажба на ПИ №112065, м. „Корията”, землище на с.Радилово
- от 11:15ч. за търг за продажба на ПИ №114027, м. „Корията”, землище на с.Радилово
- от 11:30ч. за търг за продажба на ПИ №071051, м. „Кленака”, землище на с.Радилово
- от 11:45ч. за търг за продажба на ПИ №065072, м. „Гьола”, землище на с.Радилово
- от 12:00ч. за търг за продажба на ПИ №065075, м. „Гьола”, землище на с.Радилово
- от 12:15ч. за търг за продажба на ПИ №065076, м. „Гьола”, землище на с.Радилово
3. Цената на утвърдената тръжна документация за всеки от имотите е 30 лева, която може да се закупи до 16:00ч. на 10.07.2014г. от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/. 4. Депозитната  вноска  за участие в търговете за продажба на :
- ПИ №012035, м. „Узун драгасия” – 35.00 лв.    
-  ½ идеална част от ПИ с идентификатор 56277.504.487, номер по предходен план-кв.200, УПИ XVII, гр. Пещера – 290.00 лв.
- ПИ №040106, м. „Икочово” – 335.00 лв.
- ПИ №040105, м. „Икочово” – 26.00 лв.
- ПИ №112065, м. „Корията” – 20.00 лв.
- ПИ №114027, м. „Корията” – 20.00 лв.
- ПИ №071051, м. „Кленака” – 35.00 лв.
- ПИ №065072, м. „Гьола”  – 85.00 лв.
- ПИ №065075, м. „Гьола” – 30.00 лв.
- ПИ №065076, м. „Гьола” – 22.00 лв.
6. Депозитите за участие в търговете, да се внасят до 16:00 ч. на 10.07.2014г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
6. Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 10.07.2014г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
8. Задължителни документи за участие в търга:
8.1. Заявление за участие по образец.
8.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за ФЛ – копие от документ за самоличност.
8.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).  
8.4. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.    8.5. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
8.6. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесия и др./, сключени с Община Пещера.
8.7. Декларации по образец съгласно тръжните документи.
8.8. Документ за внесен депозит за участие в търга.
8.9. Документ за закупени тръжни книжа.
8.10. Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
    Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т. 8, подточки 8.2. и 8.3.
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая №17 първи етаж на Общинска администрация от 10:00 - 12:00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.          
10. Договор за продажба със спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
      ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (Вътр. 119) – Пенка Хамамджиева                          

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069