Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Временна забрана за извършване на строителни дейности Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 01 Юли 2014г. 16:28ч.

З А П О В Е Д
№ 403
30.06.2014г.
                                             
       С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
      
      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода
15 юли  до 31 август 2014 година.
      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в

цитираната наредба санкции.
      За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице Борислав Воденичаров - тел.за контакти 0893/330243/ и Елена Баракова да поддържат непосредствен контакт със секретаря на община Пещера –Николай Гълъбов, с инж.Лилия Толева – гл.инженер на община Пещера, с Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство регистър и архив”.
       С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност, настоящата заповед да се съобщи чрез радио „Пещера”, вестник „Родопска искра“. Да се постави на информационното табло на Общинска администрация и се публикува на интернет-страницата на Общината.
       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Гълъбов- секретар на община Пещера.
       Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.                                                                                                      КМЕТ:  /п/
       /Георги Козарев /                                                                                                                                                                                        
   

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069