Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

48 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 11 Юли 2014г. 13:38ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  15. 07. 2014 г. /вторник/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 47 от 27.06.2014г.
                                                                   Докладва: Кметът на Oбщината

2.Приемане на Общински план за развитие на Община Пещера за

периода 2014 - 2020г.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината  3.Приемане на Методология за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2014—2020г. и Вътрешни правила и процедури, инструкции за изпълнението на местни политики и Общински план за развитие на Община Пещера за периода 2014-2020г., разработени в изпълнение на проект: „ Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, финансиран по бюджетна линия: BG 051PO 002/13/1.3.-07, Договор за БФП № 13-13-107 от 08.11.2013г. на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

 4. Приемане на Отчет за проведении обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода януари-юни 2014г.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

5.  Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за     периода месец януари – юни  2014г.
                                                                    Докладва: Председателят на Общински съвет

  6.Текущи.
6.1.    Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2014г. и разчета за капиталови разходи.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината
6.2.    Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пещера.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

6.3.    Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

6.4.    Приемане изменение на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

6.5.    Разрешение за сформиране на една група с минимум 8 деца в Целодневна детска градина «Еделвайс» - с.Капитан Димитриево, Община Пещера за учебната 2014/2015г.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

6.6.    Предоставяне на Поземлен имот № 006299 и Поземлен имот № 006296, находящи се в местността «Дъбовик» на наследниците на Зафир Михайлов Семерджиев.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

6.7.    Съгласуване на проект за ЧИ на ПУП – план за регулация на кв.22 на с.Радилово, за продължаване на улица с о.т. 50-51 / ул. «Паисий Хилендарски»/ - предвидена като тупик до пресичането с улица с о.т. 48-49 /ул. «Георги Ангелиев».
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

6.8.    Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение уличната регулация на кв.205 по плана на гр.Пещера.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

6.9.    Обявяване на конкурс за възлагане на управлението на «ВКС» ЕООД гр.Пещера.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

6.10.    Приемане на доклад  от Временна комисия за извършена проверка относно качеството на изпълнение на проектите „Модернизация на интегрирания воден цикъл” – гр. Пещера и „Реконструкция и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа” в с. Радилово и с. Капитан Димитриево.
                                                                    Докладва: инж. Николай Атанасов – Зам.кмет
                                                                                        
7.    Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069