Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Юли 2014г. 08:46ч.

В изпълнение на Заповед №486/18.07.2014 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните обекти общинска собственост:
   - Павилион №3, публична общинска собственост, находящ се на „Дъгов мост” в гр. Пещера, в района на

Общински пазар гр. Пещера, с площ 5.50 кв.м., при начална тръжна наемна цена 74,00 лв. без ДДС, депозит за участие 7.40 лв.
   - Метален павилион №17, общинска собственост, находящ се на улица „Петър Раков” между о.т. 551-552, до кв.129 по ПУП на гр. Пещера, с площ 10.00 кв.м., при начална тръжна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6.50 лв.
  - Монолитен павилион №7, частна общинска собственост, находящ се в УПИ I – Пазар, кв.129 по ПУП на гр. Пещера, с площ 24.00 кв.м., при начална тръжна наемна цена 156,00 лв. без ДДС, депозит за участие 15,60 лв.
   - Терен с уникален №8 – публична общинска собственост, находящ се в кв.129 тротоарни площи между улица с о.т.610 и о.т.609, западно от УПИ ІІ жилищен блок и търговия с площ 5 кв.м., при начална тръжна наемна цена 14 лв. без ДДС, депозит за участие 1,40 лв.
    2. Дата, място и час на провеждане на търговете:
На 07.08.2014г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера:     
- от 14:00ч. за търг за отдаване под наем на   Павилион №3, публична общинска собственост, находящ се на „Дъгов мост” в гр. Пещера, в района на Общински пазар гр. Пещера, с площ 5.50 кв.м.;
- от 14:15ч. за търг за отдаване под наем на Метален павилион №17, общинска собственост, находящ се на улица „Петър Раков” между о.т. 551-552, до кв.129 по ПУП на гр. Пещера, с площ 10.00 кв.м.
- от 14:30ч. за търг за отдаване под наем на Монолитен павилион №7, частна общинска собственост, находящ се в УПИ I – Пазар, кв.129 по ПУП на гр. Пещера, с площ 24.00 кв.м.
- от 14:45ч. за търг за отдаване под наем на Терен с уникален №8 – публична общинска собственост, находящ се в кв.129 тротоарни площи между улица с о.т.610 и о.т.609, западно от УПИ ІІ жилищен блок и търговия с площ 5 кв.м.
   3. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, посочени в т.1 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 06.08.2014г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
  4. Размерът на депозита за участие в търговете е посочен в т.1 и следва да се внася до 17:00 часа на 06.08.2014г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
    Код на Общинска банка: SOMBBGSF
    Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
   5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите  участници.
   6. Документите за участие в търговете се подават до 17:00 часа на 06.08.2014г. в Общински център за услуги  и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
   7. Определената стъпка за наддаване е 5% от началната тръжна цена.
   8. Задължителни документи за участие в търга:
       1) Заявление за участие по образец
       2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ.
       3) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК)
       4) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
       5) Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга.
      6) Удостоверение от Община Пещера за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори /за наем, продажба, концесии и др./, сключени с Община Пещера.
      7) Декларации по образец съгласно тръжните документи
      8) Документ за внесен депозит за участие в търга
      9)  Документ за закупени тръжни книжа
    10) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
        Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.8, подточки 2 и 3.
   9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в канцеларията на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” гр. Пещера, ул. „Петър Раков” №35 или в стая №17 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
   10. Договор за наем със спечелилия участник ще се сключва в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която е обявен за спечелил.
   11. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.
  12. Допълнителна информация може да се получи на телефона на ОП „Паркинги и пазари”: 0350/65684 или в Община Пещера – тел. 0350/6-22-03 (вътр. 119) .   

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069