Сряда, 07 Дек 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 29 Август 2014г. 13:16ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Съгласно изискванията на чл.39, ал.3 от ЗУО, считано от 14.07.2014 год. предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от физически лица се извършва на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на

общини, безвъзмездно за всяка от страните.
С  Решение №11 от 10 юли 2014 година на Конституционния съд по конституционно дело №2/2013 год., разпоредбата на чл.39, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е обявена за противоконституционна в частта “безвъзмездно за всяка от страните”.
На основание постановеното решение на Конституционния съд е възможно да се извършва възмездно предаване на ОЧЦМ с битов характер от физически лица и на площадки на лица, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО, които приемат отпадъците възмездно.
Съгласно чл.38, ал.4 от ЗУО разплащанията по сделки с ОЧЦМ, включително на ОЧЦМ с битов характер, се извършва по безкасов път.Във връзка с гореизложеното, Община Пещера информира, че площадките, притежаващи разрешение за извършване на дейности с ОЧЦМ на територията на общината са:   

 - „ДЖОРОВ-КОРЕКТ” ООД  - Площадка № 1, с местонахождение гр.Пещера, УПИ ХV -  Произоводствена дейност, кв.81 по ПУП на гр.Пещера;    

- „МЕТАЛ КОМЕРС” ООД – Площадка № 2, с местонахождение гр.Пещера, кв.28, УПИ ХVІІІ – 3472, „Склад за вторични суровини".

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069