Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

53 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 17 Октомври 2014г. 08:17ч.

           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия  Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ТРЕТО   редовно заседание за  месец октомври на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  20. 10. 2014 г.  /понеделник/  от    9. 00  часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 52 от 26.09.2014г.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Приемане на План за действие на Община Пещера /2014-2017г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012-2020г.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината
3.    Текущи.
3.1.    Даване на съгласие за временно спиране на водоподаването на доставяната условно чиста вода от

«Напоителни системи» ЕАД -  Клон Тополница  в периода от 21.10.2014г. до 31.12.2014г. във връзка с актуализиране на Наредба за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места, приета с Решение № 546/27.05.1999г. с последно изменение и допълнение от 15.07.2014г.на Общински съвет – Пещера с Решение № 649.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

3.2.    Предложение за утвърждаване на класирания на първо място кандидат в конкурса за Управител на „ВКС” ЕООД гр.Пещера.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

3.3.     Промяна в групите жилища от наличния жилищен фонд съобразно потребностите на Общината.
Продажба на общинско жилище представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.247.2.4 с административен адрес гр.Пещера, ул. «Д-р Петър Цикалов» № 41-А, бл.А2, ет.2, ап.4.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

3.4.    Приемане на оценка за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост – 52,425 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56277.504.357.
Приемане на оценка за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост – Поземлен имот с № 529059 в землището на с. Капитан Димитриево.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината
3.5.    Отмяна на Решение № 683/26.09.2014г. на Общински съвет Пещера.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

3.6.    Приемане на оценка и даване съгласие за учредяване право на пристрояване в размер на 40.00 кв.м. на Христо Костов Попърцов за реализиране на двуетажна  пристройка към южната секция на триетажна масивна жилищна сграда, построена върху имот с идентификатор 56277.502.310, гр.Пещера.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

3.7.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПР за определяне на прилежащ  терен към съществуваща сграда Кантон «Пиздица», намираща  се в ПИ № 230044 дървопроизводствена площ, местност «Купена» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

3.8.    Даване съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПР за разпределяне на УПИ – ХІV – ПП «Братя Горови» на два урегулирани поземлени имота в кв.82 по ПУП на гр.Пещера.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

3.9.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и канализация до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

3.10.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

3.11.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПР за определяне на прилежащ терен към съществуваща сграда Кантон „Долна вада”, намираща се в ПИ № 230038 – дървопроизводствена площ, частна държавна собственост, местност „Баташки път” по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

3.12.     Внасяне предложение в Министерски съвет  за   отпускане   на         персонална   пенсия   на Сузана Димитрова Димова, Валентин Димитров Димов, Илия Димитров Димов
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината     

4.      Питания

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069